Hva

Fana og Ytrebygda kulturkontor ble opprettet 1.1.1991, da de daværende kommunale ungdomskontorene i Bergen ble innlemmet i kommunes kulturavdeling, som et ledd i en endringsprosess i Kommunalavdeling for fritid, kultur og kirke.

Bakgrunnen for omorganiseringen var å utvide virksomheten innen kulturfeltet, bl.a. ved å delegere ansvar og myndighet fra sentralt nivå til bydelsnivå. Endringen medførte en utvidelse av det eksisterende kulturbegrepet og ansvars og oppgaveområdet innen kulturfeltet generelt.

Det ble opprettet syv lokale kulturkontor i Bergen; i Arna, Fana, Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane. Bydelene sentrum, Sandviken og Laksevåg ble slått sammen til Sentrum nord kulturkontor og Landås og Løvstakken til Sentrum sør kulturkontor. Kulturkontorene har siden oppstarten endret navn og ansvarsområde, i tråd med ulike endringer av organisasjons og -styringsformer i Bergen kommune.

Fana kulturkontor holdt til i kommunehuset på Nesttun, adresse Wollert Konows plass 2. I 2009 ble virksomheten flyttet til Fana kulturhus som ble åpnet samme år. Geografisk dekker kulturkontoret det området som før kommunesammenslåingen i 1972 utgjorde Fana kommune, dvs Fana inkludert Ytrebygda.

Kulturkontoret dekker både bydel 08 Fana og bydel 09 Ytrebygda. Ett unntak er perioden med bydelsreform, fra 2000 – 2004; da ble det opprettet et eget kulturkontor for Ytrebygda bydel.

I Fana ble kulturkontoret i samme periode omorganisert til kultur- og miljøavdeling og bydelens tjenester innen teknisk drift og park ble innlemmet i avdeling. Fra 2004 ble de to kulturkontorene igjen slått sammen til nåværende Fana og Ytrebygda kulturkontor.

Kulturkontoret virksomhetsområde har vært rettet mot kulturaktiviteter og arrangement for barn og unge, det lokale frivillige kulturliv, samarbeidsprosjekt med lokale kulturinstitusjoner og lokale profesjonelle utøvere innen kulturfeltet mm. Kontoret har og hatt ansvar for kultur og fritidstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og har drevet kulturtilbud rettet mot mennesker med psykisk sykdom.

Kontoret har driftet ulike hus og hatt ansvar for forvaltning av kulturmidler til ulike lokale kulturformål. Antall ansatte har variert gjennom perioden fra eksempelvis 4 – 5 heltidsansatte ved oppstarten i 1991, til 10 heltidsansatte i 2016. Antallet deltidsansatte har og variert i perioden.

Hvor

Arkivet etter Fana kulturkontor/ Kultur-og miljøavdelingen i Fana og Fana og Ytrebygda kulturkontor, oppbevares ved Bergen Byarkiv. Arkivmaterialet omfatter perioden 1991 – 2016. Arkivet inneholder også materiale fra Ungdomskontoret i Fana, for perioden 1973 -1990.

Ved Bergen Byarkiv finnes det arkiv etter de øvrige kulturkontorene som kan inneholde opplysninger om Fana og Ytrebygda kulturkontor mm, se under punktet Lister og referanser for nærmere opplysninger om disse arkivene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder materiale om kulturkontorets drift av ulike aktiviteter, arrangement og prosjekt, utvikling og drift av ulike kulturarenaer og forvaltning av ulike tilskuddsordninger. I tillegg finnes informasjon om møter, referat, saksarkiv, ansatte, regnskap, trykksaker mm. Arkivets periode går fra 1991 – 2016 og er fordelt på to arkiver: A-6173 og A-6174. Arkivmaterialet etter ungdomskontoret finnes i A-6174.

Mer spesifisert inneholder arkivet informasjon om faste kulturaktiviteter for barn og unge innen ulike kulturuttrykk så som dans, film, foto, musikk, teater, tegning og maling mm.

Videre finnes det materiale om lokale aktiviteter og prosjekt av mer sporadisk karakter såsom FanaJazz, ungdomsdiskoteket GrønnSone, Ungdommens Kulturmønstring, UngJobb, UngSommer, ulike nærmiljøprosjekt, kunstskoletilbud i regi av kulturkontoret og flerkulturell kulturformidling som prosjektene Mosaikk, Kaleidoskop, MultiKulti mm.

I arkivet finnes materiale om samarbeidsprosjekt av bydekkende karakter som Tusenårsmarkeringen, Kulturbyen Bergen 2000, Bybaneåpningen på Nesttun, Bydelssafari, Tall Ship Races mm.

Det finnes materiale om ulike kultur- og fritidstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og til mennesker med psykisk sykdom.

Arkivet inneholder videre materiale om ulike lokale arrangementer og prosjekter som Kulturdager i Fana og Ytrebygda, arrangement i Fana kulturhus, i Ytrebygda frivilligsentral, offentlige utsmykkinger, LokalAgenda21, Fana kirke 850 års-jubileum, nærmiljøprosjektet Sandsliprosjektet, fornminner i Fana, Gårdsparken i Sandalen, bokprosjektet Klassiske kinesiske eventyr, miljøprosjektet Myrdalsprosjektet, kunstnermønstringer, Fana bygdebok, Lokalhistorisk formidlingsbase, Linje 2000, Fana kulturpark, Bergen Trial Team, Nasjonale Symbol/Bunader Øst-Timor/Norge mm.

Kulturkontoret har hatt ansvar for utvikling og drift av ulike arenaer og det finnes arkivmateriale om Aktivitetshuset Blonden, Aurdalslia Fritidslokaler, Brakken ved Paradis skole, Iristunet på Nordås, Ytrebygda kultursenter og Fana kulturhus.

Arkivet inneholder informasjon om de ulike tilskuddsordningene kontoret har forvaltet: – allmenne kulturmidler, – aktivitetstilskudd, – garanti for underskudd, – kulturtilskudd til ungdom, – lokalt kulturarbeid, – LokalAgenda21, – samarbeidsmidler, – seniortilskudd, støtte til skolekor -korps og orkester og støtte til konsert eller forestilling, – Kjapt svar mm.

Informasjon om ansatte finnes i personalmapper og lønnsjournaler.

I arkivet finnes det materiale om kontorets administrasjon, inn og utgående korrespondanse, notat, referat, søknader, interne postlister, offentlig journal, kurs, seminarer, informasjon om Bergen kommunes omstillingsprosjekt 2000, mandat om utleie av Fana amfi, avtale med Fana Bondekvinnelag om overtakelse av lagets smykker tilhørende Fanabunaden, planer, årsrapporter mm. Arkivet inneholder også informasjon om kontorets økonomiarbeid i gjeldende periode, og egenproduserte trykksaker og presseklipp fra ulike media angående arrangement i regi av kulturkontoret.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen etter lesesalsreglementet, med mindre det omhandler personsensitive opplysninger om enkeltpersoner. Opplysninger om enkeltpersoner er i utgangspunktet taushetsbelagt i 60 år.

Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • Lov 10. februar 1967 om behandlingsmetoden i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Lov 19.mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentleglova)
 • Lov 14. april 2000 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsprosedyrer for arkivmateriale gjelder. Se ellers Innsyn

Litteratur

Bergen kommunes planer innen kulturfeltet som:

 • Kulturbyen Bergen 2003 – 2013
 • Kulturarenaplan for Bergen 2006 – 2016
 • Amatørkulturlivet i Bergen 2008 – 2017
 • Plan for kunst, kultur og psykisk helse 2010 – 2014
 • Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2010 – 2013
 • Kulturformidling for barn 2011 – 2015
 • Signatur II Et kulturpolitisk program for ungdom 2011 – 2015
 • Graffiti og gatekunst i kulturbyen Bergen 2011 – 2015
 • Rullering av Kulturarenaplan 2011 – 2015
 • Plan for frivillighet 2015
 • Bergen kommunes kulturårbøker fra 2003 – 2013

Lister og referanser

 • BBA A – 6173, Bergen kommune, Kulturkontoret i Fana og Ytrebygda
 • BBA A – 6174 Bergen kommune, Kulturkontoret i Fana
 • BBA A – 5796, Ytrebygda kulturkontor
 • BBA A – 0814, Fana kommune, Kulturnemden
 • BBA A – 5796, Bergen kommune, Ytrebygda kulturkontor
 • BBA A – 1162, Bergen kommune, Kulturseksjonen
 • BBA A – 2969, Bergen kommune, Komm.avd. fritid, kultur og kirke
 • BBA A – 3014, Kulturbyen Bergen 2000
 • BBA A – 3465, Bergen kommune, Arna kulturkontor
 • BBA A – 3465, Bergen kommune, Fyllingsdalen kulturkontor
 • BBA A – 3616, Bergen kommune, Loddefjord kulturkontor
 • BBA A – 4564, Bergen kommune, Åsane kulturkontor
 • BBA A – 5476, Bergen kommune, Komite for idrett og kultur
 • BBA A – 6312, Bergen kommune, Arna og Åsane kulturkontor
 • BBA A – 7141, Bergen kommune, Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *