Hva

Det sivile luftvern i Norge

På begynnelsen av 1930-tallet begynte man for alvor å se behovet for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep og andre krigshandlinger og i 1936 ble det vedtatt en lov om «foranstaltninger av ikke-militær art mot luftoverfall». Den spanske borgerkrigen skapte fortgang i oppbyggingen av et sivilt luftvern i Norge. Våren 1937 ble den spanske byen Guernica bombet og utslettet, noe som bl.a. ble formidlet til den norske befolkningen gjennom Filmavisen.

Det ble nå utarbeidet nye bestemmelser for luftvernet. Landet ble først inndelt i 27 luftvernkretser som skulle beskytte innbyggernes liv og eiendom ved luftangrep, men i 1945 hadde tallet steget til 42. I de største byene ble det opprettet egne luftvernkontorer.

Politimesteren fikk det overordnede formelle ansvar for luftvernkretsene. Hver krets skulle ha egne tjenestegrenssjefer, en sentral kommandoplass med sambandsutstyr, sirener og tyfoner som staten betalte, møteplasser for mannskaper, utkikkposter og utstyr til mannskapene.

Det var et overordnet mål at 10% av innbyggerne innenfor en luftvernkrets skulle ha tilgang til tilfluktsrom. Bygging av tilfluktsrom ble en statlig oppgave, mens huseiere ble pålagt å anskaffe brannslukkeutstyr. I 1937 ble det opprettet et kontor i justisdepartementet som skulle ta seg av luftvernsaker og det ble opprettet en landsnemnd for luftvern.

Til å begynne med satset det sivile luftvern på frivillige, men det var for få som meldte seg. Det ble derfor skrevet ut en provisorisk forordning om at alle mellom 18 og 65 år, med visse unntak, kunne tvangsutskrives.

I mars 1941 tok det tyske politiet kontroll over luftvernet, men i praksis fortsatte det sivile luftvernet å være en norsk, anti-nazistisk organisasjon gjennom hele krigen. I 1944 ble ledelsen av det sivile luftvernet arrestert av tysk politi, men mannskapene fortsatte med den samfunnsviktige oppgaven sin til krigens slutt. I 1946 begynte oppbyggingen av et nytt sivilt forsvar og i 1949 gikk Det sivile luftvern inn i Sivilforsvaret .

Bergen krets av det sivile luftvern

Til Bergen krets av det sivile luftverk hørte Bergen by, Laksevåg, deler av Loddefjord sogn, Fana bygningsdistrikt, Askøy herred og tettbebyggelsen i Eidsvåg i Åsane herred. Luftvernsjefen, det vil si politipresidenten ledet luftvernkretsen, men hadde assistanse av flere fagsjefer for samband, orden- og sikkerhetstjeneste, teknisk redningstjeneste, sanitet, brann, gassvern m.v.

Sentralkommandoen til Det sivile luftvern lå i kjelleren til det gamle politihuset i Allehelgensgate. Der holdt politipresidenten til og lederne for helsepersonell, redning, rydning, brannvesenet m.m.

Det sivile luftvern hadde mange ulike oppgaver. De skulle organisere ordens- og sikkerhetstjenesten, hus- og kvartalsvakter, sanitetsvakter, varsling av flyangrep, utflytting, midlertidig rømming og evakuering, rednings- og ryddearbeider, brannslokking og gassrensning, sørge for at blendingsbestemmelsene ble overholdt m.v. Se også artikkelen Luftvernplan for Sandviken skole.

Det sivile luftvern hadde en viktig rolle under hjelpearbeidene etter eksplosjonsulykken ved Bergen havn og bombeangrepene på Laksevåg i 1944, sammen med frivillige, kommunale etater og ulike hjelpeorganisasjoner. Det sivile luftvern ved Innkvarteringssjefen skulle bl.a. organisere innkvartering og bespisning av husløse og drifte samlestasjonene.

Samlestasjoner var opprettet i Ellerhusens aldershjem, Korskirkens menighetshus, Domkirkens menighetshus, Interimskirken i Fridalen, og Johanneskirkens menighetshus, i Arbeiderbarnas feriehjem i Fyllingsdalen og på Nygård skole på Laksevåg. Her kunne hjemløse få mat, klær, et midlertidig sted å bo og eventuelt hjelpes til førstehjelpstasjoner.

Det ser ut til å ha vært et nært samarbeid mellom Innkvarteringssjefen og Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets. Utflyttingssjefen arbeidet bl.a. med med evakuering av folk til nabokommunene.

Se også artiklene Katastrofeutvalg, Krigsskader på bygninger i Laksevåg, Krigsskader på bygninger i Bergen, Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg og Skadde og drepte sivilpersoner under 2. verdenskrig.

Hvor

Arkivet etter Det sivile luftvern – Bergen luftvernkrets er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen, men det finnes også opplysninger om Det sivile luftvern i kommunale arkiver. Sentrale er arkivene etter Innkvarteringssjefen i Bergen (A-0421), Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets (A-0420), Bergen brannvesen (A-1181) og Laksevåg brannvesen (A-1234/5008).

Det er også opplysninger i andre kommunale arkiver. Eksempler er arkivene etter Bergen gassverk (A-0929), Vann- og kloakkvesenet i Bergen (A-1673), Havnekontoret/havnefogden i Bergen (A-0742), Bergen lysverker (A-1759), Fana formannskap (A-0501) og Kommuneingeniøren i Fana (A-0502). Se ellers Lister og referanser.

En del bedrifter hadde før krigen bygd opp egne beredskap mot ulykker og branner. Slik dokumentasjon finnes bl.a. i arkivet etter Hansa bryggeri (A-2673) og Salhus Tricotagefabrikk (A-1619)

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Innkvarteringssjefen i Bergen (A-0421) inneholder brevjournaler, regnskap, egenproduserte trykksaker og en arkivboks med materiale knyttet til det sivile beredskap. Her er tjenestekort, inn- og utgående post vedrørende passersedler og armbind, fortegnelse over personer som tjenestegjorde i det sivile luftvern, lønningslister, gate- og personregister, diplomer for deltakelse m.v. og et kortregister over samlestasjoner og hvem som hørte til de ulike de ulike samlestasjonene. Arkivet inneholder også instrukser om innkvartering osv.

Arkivet etter Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets (A-0420) inneholder kopibøker, brevjournaler og journalsaker knyttet til evakuering og mottak av evakuerte, samt en serie pakkesaker. Pakkesakene inneholder beretninger om katastrofeutvalgene i Bergen, Laksevåg og Fana, kriseplan for evakuering, rekvisisjoner til evakuerte, korrespondanse med ordførerene i Hordaland om mottak av evakuerte osv.

Arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181) inneholder en egen serie angående Det sivile luftvern. Der er det bl.a. en adresseprotokoll med registrering av alle bombenedslag, skadede og døde, meldinger, instrukser, informasjonsmateriell, foredrag m.v.

I arkivet etter Laksevåg brannvesen (A-1234/5008) er det en vaktjournal fra Det sivile luftvern.

Se ellers Lister og referanser.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lover m.v. knyttet til emne

 • 1936-07-10 Lov om sivilt luftvern
 • Provisorisk anordning 22.desember 1939 om utskriving m.v. til det sivile luftvern
 • Provisorisk anordning 22.desember 1939 om ekspropriasjon og utskriving m.v. til sivilt luftvern

Litteratur og kilder

 • Mykland, Liv og Masdalen, Kjell-Olav: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo 1987.
 • Hals, Harald og Slettan, Dagfinn: Kommunearkiv i Trøndelag. katalog. Ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim. Trøndelag Folkemuseum. Trondheim 1987
 • Byarken. Informasjonsblad for Bergen Byarkiv/Lokalhistorisk Arkiv i Bergen Nr. 1 1993.
 • Sivilforsvaret: Historia om sivilforsvaret
 • Museet Det Civile luftvern Bergen i krig 1940-1945

Opplysninger hos andre

Hovedarkivet etter Det sivile luftvern – Bergen luftvernkrets oppbevares ved Statsarkivet i Bergen, men er sperret for bruk på materialets tilstand.

Arkivmateriale om Det sivile luftvern – Bergen luftvernkrets finnes også ved Riksarkivet.

Lister og referanser

 • BBA/A- 0420 Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets.
 • BBA/A- 0421 Innkvarteringssjefen i Bergen
 • BBA/A- 1181 Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA/A- 1673 Bergen kommune. Vann- og kloakkvesenet
 • BBA/A- 0929 Bergen gassverk
 • BBA/A-1759 Bergen lysverker
 • BBA/A- 0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA/A- 0501 Fana kommune. Formannskapet
 • BBA/A- 0502 Fana kommune. Kommuneingeniøren
 • BBA/A- 1543 Laksevåg kommune. Formannskapet
 • BBA/A-1234/5008 Laksevåg kommune. Brannvesenet
 • BBA/A- 2848.001 Okkupasjonshistoriekomiteen I
 • BBA/A- 2848.002 Okkupasjonshistoriekomiteen II
 • BBA/A- 2848.004 Okkupasjonshistoriekomiteen II
 • BBA/A- 2848.006 Okkupasjonshistoriekomiteens plakatsamling.

Listen er ikke fullstendig.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *