Hva

Bergen kommunale pensjonskasse, tidligere Bergens kommunale Pensionskasse, kom i drift 1. januar 1907 med formål å yte pensjon til medlemmer og deres etterlatte. Medlemmene av pensjonskassen er i hovedsak ansatt i Bergen kommune, i tillegg til ansatte i andre virksomheter med nær tilknytning til Bergen kommune.  Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet og er underlagt det samme regelverket som gjelder for finans- og forsikringsbransjen.

Bergen kommunale pensjonskasse har i dag kontorlokaler i 6. etg i Olav Kyrres gate 22.

Historie

Initiativet til å opprette en fast pensjonskasse ser ut til å ha kommet fra ansatte i Bergen kommune i år 1900. Arbeidet med etablering av pensjonskasser i andre kommuner i Norge var i gang, og hadde nok noe å gjøre med saken. Formannskapet i Bergen satte ned den første komiteen, som skulle utrede spørsmålet om en etablering, på et møte 12. september 1900. I den første komiteen finner vi redaktør K. F. Dahl som formann, og som medlemmer byggmester Erik Bjøge, overlærer Andor Hoel, Johan Ludvig Mowinckel, som var byens ordfører på denne tiden, og adjunkt Francis Wollf. I alt fire slike komiteer ble satt i stand før en 14. desember 1906 endelig fikk et vedtak i bystyret om å opprette Bergen kommunale pensjonskasse. En fellesnevner ved alle komiteene var overlærer Andor Hoel, som til slutt skar gjennom og lanserte forslaget til pensjonsordningen som skulle bli stående. Han ble også pensjonskassen sin første direktør, fast ansatt fra desember 1907. Hans forslag var at kommunen tok på seg det hele og fulle ansvaret for pensjonsordningen. Et samlet formannskap stod bak dette og uttalte: «Tiden nue er inde til Opretelse af en fast Pensionsordning for Bergens Kommunes Tjenestemænd.»

Vedtekter

På møtet i formannskapet 14. desember 1906 ble vedtektene for Bergen kommunale pensjonskasse vedtatt med 57 mot 3 stemmer. Her ble det bl.a. vedtatt at navnet skulle være Bergens kommunale Pensionskasse, det skulle opprettes et styre på 5 medlemmer, der 2 skulle velges av magistrat og formannskap, 2 av medlemmer i pensjonskassen og den siste skulle være tilholdt administrerende direktør.

Vedtektene ble endret mange ganger i løpet av den første tiden, men de største gjennomgripende endringene kom i 1916 og i 1920. I 1949 ble det igjen endringer og det ble nå bestemt at kommunale arbeidere skulle tas inn som medlemmer på lik linje med funksjonærer i kommunen, aldersgrensen ble hevet fra 66 år til 68 for menn, og fra 60 år til 63 for kvinner.

Medlemmer

Ved etableringen i 1907 var det et skille mellom de mange elde arbeidstakerne (Den eldre avdeling) og de yngre (Den yngre avdeling). Mange av arbeidstakerne var allerede på vei inn i sine siste år før pensjonsalder, noen var blitt pensjonister og noen var allerede døde og pensjonskassen hadde et enkepensjonsansvar. I 1907 var det i alt 1265 pensjoner, 833 tjenestemannspensjoner og 432 enkepensjoner.

De største gruppene av medlemmer var lærerne (delvis stat), politivesen, brannkorps, renovasjonsvesen etc.

I dag blir alle nyansatte i Bergen kommune innmeldt i pensjonskassen.

Administrerende direktører

Jevn kontinuitet har preget Bergen kommunal pensjonskasse. Dette kan en også se på antallet administrerende direktører pensjonskassen har hatt fra Andor Hoel ble fast ansatt i desember 1907 til i dag. Med unntak av perioden 1921 til 1924 da direktørstillingen ble stående ubesatt eller fylt med vikarer, har de fleste direktørene sittet over lengre perioder.

 • Andor Hoel (1907-1921)
 • Vilhelm Nome (1924-1965)
 • Asbjørn Berg (1965-1984)
 • Atle Anderssen (1984-1993)
 • Geir Ove Misje (1994)
 • Rolf W. Karlsen (1995-2008)
 • Bjørn Eknes (2008 -)

Hvor

Bergen kommunale pensjonskasse har ved to anledninger avlevert arkivmateriale til Bergen Byarkiv, i 1978 og i 2015, se Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Bergen kommunale pensjonskasse er et omfangsrikt arkiv fra perioden 1901 til 2014. Det som utgjør største delen av arkivmaterialet er tusenvis av medlems- og pensjonsmapper, alle registrert inn i databasen Asta etter navn på medlem og fødselsdato og år. I mappene kan vi finne informasjon om navn, fødselsdato og år, yrke, dato for tilsetting og innmelding, om personen er gift og ektefelles navn og dato for bryllup, når pensjonert, utrekning av pensjon evt. utrekning av pensjon for etterlatte (ektefelle/barn) og til tider informasjon om medlemmets død etc. Mappene er delt inn og registrert etter om det er en medlemsmappe eller en pensjonsmappe.

Det er i tillegg mye arkivmateriale vedrørende pante- og boliglån, som også er en del av Bergen kommunale pensjonskasses virke.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, postlister, lønnsdokumentasjon, regnskap, trykksaker, annet medlemsmateriale m.m.

Klausulering og tilgang

Personopplysninger er klausulert i 60 år, se Innsyn.

Prosedyre for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig, se ellers Innsyn.

Litteratur

 • «Bergen kommunale pensjonskasse 1907 første januar 1932»: trykksak
 • Ertresvaag, Egil, Gjerstad, Jo (red.): «Hundre års trygghet. Bergen kommunale pensjonskasse 1907-2007.» Bergen 2007

Lister og referanser

 • A-0005 Bergen kommunale pensjonskasse
 • T-6016  Bergen kommunale pensjonskasse

Digitalisert materiale

En del av de fremdeles aktive medlems- og pensjonsmappene er digitalisert.

Interne opplysninger

Arkivet etter Bergen kommunale pensjonskasse er avlevert byarkivet i to omganger, først i 1978 så i 2015. Bare materialet som kom inn i 2015 er ordnet.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *