Hva

Kommunale byggesaksarkiver kan være en svært viktig kilde til bygningsopplysninger, enten det gjelder byggeår, navn på arkitekt, tegninger e.l. Denne artikkelen tar for seg bygningsdokumentasjon i tidligere Årstad kommune knyttet til saksbehandling i henhold til bygningsloven. For andre kilder vises det til artikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering.

Alle de tidligere omegnskommunene til Bergen (Haus/Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane) ble underlagt bygningsloven på et langt senere tidspunkt enn bykommunen Bergen. Bygningsloven ble lenge også bare gjort gjeldende for tettbygde områder.

I landkommunen Årstad ble bygningsloven innført for det tettbygde strøket i Solheimsviken og Fløen i 1886. Først i 1912 ble bygningsloven gjort gjeldene for hele kommunen.

Under følger en oversikt over hvilke områder i Årstad som til enhver tid ble underlagt bygningsloven. At bygningsloven ble gjort gjeldene for et område innebar bl.a. at man her måtte søke om byggetillatelse, det vil si at det også bør finnes dokumentasjon i byggesaksarkivet. I områder der bygningsloven ikke gjaldt var det derimot fritt frem for å bygge uten noen form for offentlig kontroll.

Opprettelsen av Fløens og Solheimsvikens bygningskommune, 1886

Årstad herred var lenge dominert av spredt gårdsbebyggelse og lystgårder, men i siste halvdel av 1800-tallet startet en omfattende byggeaktivitet. En rekke fabrikker og verksteder bedrifter etablerte seg i og i nærheten av Solheimsviken, langs Puddefjorden og Lungegårdsvannet og gradvis ble også kommunikasjonene mellom Årstad og byen bedre. Innbyggertallet steg raskt og Solheimsviken ble etter hvert et industriforsted med fabrikker, skipsverft, verksteder, forretninger og et virvar av små trehus. Strøket var selvgrodd og både brann- og helsefarlig.

Allerede i 1862 ble det diskutert å legge Fløen og Solheimsviken inn under Bergens bygnings- og brannvesen, men dette ble ikke realisert. Ved en kongelig resolusjon 18.08. 1877 ble det vedtatt å opprette et eget brannkommisjonsdistrikt for Fløen og Solheimsviken. Dette omfattet Solheimsbakken, Krohnviken og Viken, en del av Nykrohnborg, de delene av Solheim og Krohnsminde som lå nord for Krutttårnet og Krutttårnsveienog området langs Fjæreveien (i dag Møllendalsveien).

Tettbebyggelsen i Solheimsviken hadde verken verken skikkelige gater eller kloakkanlegg og for å ryddes opp i den uhygieniske og planløse bebyggelsen ønsket amtet å innføre bygningsloven i brannkommisjonsdistriktet. Saken ble behandlet i herredstyret 12. 02.1886 og ved en kongelig resolusjon 18.12. samme år ble det vedtatt at Fløen og Solheimsviken brannkommisjonsdistrikt skulle overgå til en bygningskommune.

Grensene for bygningskommunen utvides, 1905

På grunn av en stadig økende byggevirksomhet utenfor bygningskommunens grenser foreslo Årstad herredstyre i møter 16. 03.1903 og 16.01.1904 å utvide grensene for bygningskommunen. Dette ble vedtatt ved en kongelig resolusjon 15. 06.1905. I Bergens kommuneforhandlinger for 1904, sak nr. 32 er grensene beskrevet slik:

«Grændsen for Fløens og Solheimsvikens Bygningskommune dannes av Grændsen mellom Aarstad herred og Bergen By fra Store Lungegaards-vandet til Kalvedalsveien, videre efter denne til nordvestre ende af Svartedigsstemmen, saa efter Stemmen til Møllendalselven, der danner grændsen nedover Broen i Landaasveien og saa herfra efter denne Vei til østre Hjørne af Haukelands Indmark og videre som af Komiteen foreslaaet».

Bygningsloven utvides til å gjelde hele kommunen, 1912

Årstad kommune fikk gradvis større kontroll over byggevirksomheten. I 1911 ble byggeforskriftene skjerpet og i 1912 ble bygningsloven gjort gjeldene i hele kommunen. Dette ble vedtatt av herredstyret 30. 03.1912 og stadfestet gjennom en kongelig resolusjon 29. 11.1912. I 1913 ble det opprettet en egen stilling som bygningsinspektør i Årstad .

Det hadde lenge vært klart at Årstad kommune skulle slås sammen med Bergen og fra 1. juli 1915 ble Årstad kommune en del av Bergen kommune. Se artikkelen Årstad herred innlemmes i Bergen.

Hvor

Opplysninger om bygninger i Årstad kommune fra før kommunesammenslutningen med Bergen i 1915 finnes først og fremst i arkivene etter Fløens og Solheimsvikens bygningskommune (A-0444), Bygningsinspektøren i Årstad (A-0433) og Bygningsinspektøren i Bergen (A-0432). Arkivet etter Byggesaksavdelingen i Bergen (A-0540) kan også unntaksvis inneholde dokumentasjon om hus i Årstad fra før kommunesammenslutningen. Opplysninger om opprettelsen av Fløens og Solheimsvikens bygningskommune, utvidelsene av grensene for bygningskommunen, vedtekter til bygningsloven og søknader om dispensasjoner finnes i arkivet etter Årstad formannskap (A-0251).

Hvilke opplysninger

For hus i Årstad som lå i områder av kommunen der bygningsloven var gjort gjeldene kan man finne opplysninger om byggeår, eventuelle om- eller påbygginger, korte beskrivelser av bygningene, navn på eier, byggherre og noen ganger arkitekt, materialbruk m.v. Arkivene inneholder svært sjelden tegninger og det er vanskelig å finne særlig mye dokumentasjon som går lenger tilbake enn til ca. 1910.

Arkivet etter Fløens og Solheimsvikens bygningskommune (A-0444) inneholder to serier med møtebøker eller forhandlingsprotokoller. Møtebøkene etter bygningskommunens representantskap (Aa-serien) dekker perioden 1887-1915 og inneholder i hovedsak saker angående brannvesen, veier, regulering og vann- og kloakk.

Viktigst her er møtebøkene etter bygnings- og reguleringskommisjonen (Ab-serien). Disse dekker årene 1910-1915 og inneholder vedtak i bygnings- og reguleringsspørsmål.

Arkivet inneholder ellers et lite saksarkiv, protokoller over feiing av piper og lister over huseiere i bygningskommunen (F-serien), en kopibok og regnskap (R-serien).

Arkivet etter Bergen kommune. Bygningsinspektøren i Årstad (A-0433) inneholder lister over bygninger under oppførelse fra 1913-1915.(H-serien), samt kopibøker og brevjournaler.

Arkivet etter Bergen kommune. Bygningsinspektøren  (A-0432) inneholder journaler over anmeldte arbeider og  besiktigelser og kopibøker for attester for søndre distrikt for årene 1912-ca. 1931. Dette innbefatter også bygninger i Årstad. I arkivet er det også kopibøker og brevjournaler.

Byggesaksmappene i arkivet etter Bergen kommune. Byggesaksavdelingen (A-0540) kan unntaksvis inneholde dokumentasjon i form av byggemeldinger, tegninger etc. om hus i Årstad reist før 1915.

Lover mv knyttet til emne

 • 1869.06.17: Lov om bygningsvesenet
 • 1896.07.27: Lov om bygningsvesenet for landets byer
 • 1911. 03.17: Kongelig resolusjon om at den alminnelige bygningslov med byggeforskrifter er vedtatt for Fløen og Solheimsvikens bygningskommune.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

• 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)

• 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Problemer

 • Byggesaksarkivene fra tidligere Årstad kommune er stort sett svært mangelfulle og inneholder få opplysninger om hus bygd før 1910-12.
 • Mesteparten av dokumentasjonen er protokollførte meldinger og lignende og det finnes sjelden hustegninger.
 • Det kan være vanskelig å finne ut hvilket hus det refereres til i protokoller o.l. da det som bare er oppgitt navn på byggherre og stedsnavn, f.eks. «O. Hansens hus i Krohnviken».

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur

 • Bing, Just: Aarstads historie. Særtrykk av Bergens Historiske forenings skrifter nr. 28, 1922.
 • Ramnefalk, Birgitta: Bergen brannvesen. Administrasjonshistorie og veiledning til arkivene. Upublisert manus. Bergen Byarkiv
 • Bergens kommuneforhandlinger 1904, sak nr. 32. Anbefaling av den av Aarstad herredstyre vedtagne utvidelse av grænsene for Fløens og Solheimsvikens bygningskommune.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1912, sak 50. Regulering av de i Bergen nærmestliggende deler av Årstad.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1913, sak 16. Regulering av de i Bergen nærmestliggende deler av Årstad.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1913, sak 5. Indstilling ang. utvidelse av kjøpstaden Bergens grænser.

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen (Arkivverket) oppbevarer flere arkiver med dokumentasjon om eldre bygninger i tidligere Årstad kommune, bl.a. branntakster. Flere av disse er tilgjengelige digitalt på Digitalarkivet. Se også artikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering.

Lister og referanser

 • BBA/A-0444 Årstad bygningskommune
 • BBA/A-0433 Bergen kommune. Bygningsinspektøren i Årstad
 • BBA/A-0432 Bergen kommune. Bygningsinspektøren
 • BBA/A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA/A-0251 Årstad kommune. Formannskapet
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *