Hva


Åsanes kommunevåpen ble tatt i bruk på 1960-tallet, men ble aldri offisielt godkjent før kommunen ble innlemmet i Bergen i 1972.

Åsane herred, senere Åsane kommune, var en kommune nord for Bergen, som ble innlemmet i Bergen ved kommunesammenslåingen i 1972. Kommunen ble skilt ut fra Hamre herred fra 1. januar 1904. Kommunen tilsvarer området som i dag er Åsane bydel i Bergen.

Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 ble det opprettet en kommune i hvert prestegjeld. Hamre prestegjeld ble derfor til Hamre herred, bestående av kirkesognene Hamre, Alversund, Meland og Åsane. Meland og Alversund ble skilt ut på slutten av 1800-tallet. 14. februar 1901 vedtok herredsstyret i Hamre vilkårene for delingen av Hamre i to kommuner, Hamre og Åsane. Delingen ble godkjent ved Kronprinsregentens resolusjon av 23. februar 1903.

De nye kommunene skulle følge grensene til kirkesognene Hamre og Åsane. Fortsatt var det derfor enkelte gårder i det vi i dag regner som Åsane som var en del av Hamre kommune: Breistein, Hylkje, Salhus, Steinestø, Tellevik og indre, midtre og ytre Hordvik. Breistein, Hylkje og Salhus ble innlemmet i Åsane ved kongelig resolusjon av 5. august 1913, mens Steinestø, Tellevik og Hordvik ble overført fra Hamre til Åsane ved kongelig resolusjon av 24. juni 1938.

Industristedet Salhus på 1930-tallet. Foto: E. Nilsen. Arkivet etter reguleringsvesenet i Bergen, BBA-0967.

Fra 1700-tallet var det rundt 100 gårder i Åsane, og området var preget av jordbruk. I siste halvdel av 1800-tallet vokste det frem to industristeder knyttet til tekstilindustrien, først i Salhus, der fabrikken ble etablert på midten av 1800-tallet, og deretter i Eidsvåg fra 1896. I Eidsvåg hadde det for øvrig vært mølledrift fra 1500-tallet. I løpet av 1900-tallet ble det også etablert en rekke mindre industribedrifter flere steder i kommunen, som Åstveit, Kvernevika, Hylkje og Breistein. Allerede rundt 1900 var det flere industriarbeidere enn bønder i Åsane. Området som helhet var likevel først og fremst preget av jordbruket frem til midten av 1900-tallet.

Åsane er blitt stadig sterkere knyttet til Bergen kommunikasjonsmessig, helt fra veien over Munkebotn ble åpnet i 1870-årene. I 1930 åpnet veien rundt Eidsvågsneset, og i 1956 åpnet Eidsvågstunnellen. Tunnellens andre løp sto ferdig i 1989, og året etter åpnet motorveien til Vågsbotn.

Nyborg i Åsane en gang før 1935, med Åsane kirke og kommunehuset på Saurås i bakgrunnen. Arkivet etter stadsingeniøren i Bergen, BBA-0193.

Utbyggingen av Åsane startet etter at veien rundt Eidsvågsneset sto ferdig, bl.a. med eneboliger i Eidsvåg, Tertnes og Morvik på 1950- og 1960-tallet. Rundt 1900 var det 2000 innbyggere i Åsane, i 1946 ca. 5000. Da kommunen ble innlemmet i Bergen i 1972 var folketallet vel 19000. Den virkelige utbyggingen og befolkningsveksten i Åsane har imidlertid skjedd etter 1972. Fra 1970-tallet og fremover er store områder bygget ut med boligbebyggelse, bl.a. blokk- og rekkehusbebyggelse, og i dag har Åsane bydel vel 41 000 innbyggere.

Kommunesentrum i Åsane lå opprinnelig ved Åsane kirke på Saurås. De første årene ble kommunestyremøtene holdt i borgstuen ved kirken, der folk tidligere samlet seg før de gikk inn i kirken. I 1907 ble denne revet og det ble bygget et eget kommunehus der herredsstyre og formannskap holdt sine møter. Da Åsane Handelslag ble etablert i 1920 ble også butikken bygget like ved. På 1950-tallet tok kommunen i bruk det nye kommunehuset i Eidsvåg, der det var både møtelokaler og kontorer, og Eidsvåg ble sentrum i kommunen. I den moderne bydelen er tyngdepunktet forskjøvet til Midtbygda-området, der kjøpesenteret Åsane senter åpent i 1976. Senere er området bygget ut med flere kjøpesentre, offentlige kontorer, bussterminal, kirke, idrettshaller m.m.

Hvor

Dokumenter knyttet til bygging av veianlegget Toppe – Mjølkeråen. Arkivet etter Åsane kommune. Formannskapet, BBA-1252.

Arkivmateriale etter Åsane kommune oppbevares på Bergen byarkiv, og består av en rekke arkivskapere, som formannskap, bygnings- og reguleringsvesen, oppmålingsvesen, skolestyre, overformynderi, herredskasserer m.m.. I tillegg finnes arkiver etter kommunale skoler i Åsane, samt enkelte private arkiver knyttet til Åsane.

Arkivmateriale som gjelder Åsane før 1904 er å finne i arkivet etter Hamre kommune. Arkivet oppbevares hos Interkommunalt arkiv i Hordaland, og arkivkatalog finnes på Arkivportalen: Arkivkatalog for Hamre kommune 1838-1964. I Hamre kommunes arkiv vil man også finne arkivmateriale som gjelder områdene Breistein, Hylkje og Salhus frem til og med 1913 og Steinestø, Hordvik og Tellevik frem til og med juni 1938.

Etter 1972 vil dokumentasjon som gjelder Åsane være å finne arkivene etter Bergen kommune. 

Hvilke opplysninger

I arkivet finnes også avisutklippsbøker der man har samlet saker som gjaldt kommunen.

De mange ulike arkivene etter Åsane kommune dekker til sammen store deler av de kommunale ansvarsområdene. Flere av arkivene inneholder bl.a. møtebøker, kopibøker, journaler og saksarkiv, men man vil også kunne finne andre typer arkivmateriale. Hva slags arkivmateriale som finnes og hvilke opplysninger de inneholder vil variere i de ulike arkivene. Vær oppmerksom på at flere av arkivene kan være mangelfulle.

Under «Lister og referanser» finner du en oversikt over de ulike arkivskaperne knyttet til kommunen.

På Digitalarkivet

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 14. januar 1837 om formannskaper på landet
 • Lov 30. september 1921 nr. 2 om kommunestyre på landet
 • Lov 10. juni 1938 nr. 5 om kommunestyre på landet
 • «Forordning» 21. desember 1940 om endringer i kommunelovene av 1938
 • Lov 13. juli 1945 nr. 1 om foreløpig ordning av det kommunale styre
 • Lov 12. november 1954 nr. 1 om styret i kommunene
 • Kronprinsregentens resolusjon 23. februar 1903
 • Kongelig resolusjon 5. august 1913
 • Kongelig resolusjon 24. juni 1938

Klausulering og tilgang

Som hovedregel er kommunalt arkivmateriale offentlig tilgjengelig. Materialet er derfor fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen etter lesesalsreglementet. Flere av arkivene vil imidlertid inneholde personsensitive opplysninger om enkeltpersoner som er unntatt offentlighet. Det vil derfor være opplysninger som er klausulert både i 60 og i 100 år.

Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling og fremfinning

Vanlige bestillingsprosedyrer for arkivmateriale gjelder. Se ellers Innsyn

Problemer

Flere av arkivene etter Åsane kommune bærer preg av mangelfull arkivering. Det kan bety at dokumentasjon kan være vanskelig å finne, eller at materialet ikke er tatt vare på i det hele tatt.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Dokumenter som gjelder Åsane før 1904 vil finnes i arkivet etter Hamre kommune hos Interkommunalt arkiv i Hordaland. Dokumentasjon som gjelder Åsane i statlige arkiver vil finnes på Statsarkivet i Bergen eller på Riksarkivet.

Lister og referanser

Du vil finne opplysninger om mange av arkivene etter Åsane kommune på Arkivportalen.

Nedenfor følger en tematisk oversikt over de ulike arkivene etter Åsane kommune:

Administrasjon, generelt

BBA/A-1252 Åsane kommune. Formannskapet

BBA/A-1253 Åsane kommune. Lønsnemnda

BBA/A-1254 Åsane kommune. Finans- og administrasjonsutvalget

BBA/A-1255 Åsane kommune. Teljingsstyret

BBA/A-1258 Åsane kommune. Styringsnemnda

BBA/A-1259 Åsane kommune. Generalplanutvalget

BBA/A-1261 Åsane kommune. Herredsrevisjonen

BBA/A-1261 Åsane kommune. Herredsrevisjonen

BBA/A-1262 Åsane kommune. Herredskassereren

BBA/A-1264 Åsane kommune. Valgstyret

BBA/A-1270 Åsane kommune. Prisnemnda

BBA/A-1271 Åsane kommune. Prisnemnda. Avd. for faste eiendommer

BBA/A-1273 Åsane kommune. Pensjonsskipnad for kommunale arbeidstakere

BBA/A-2097 Åsane kommune. Ligningsvesenet

Bygg, eiendom, tekniske etater

BBA/A-0039 Åsane kommune. Kommuneingeniørkontoret, Oppmålingsavdelingen

BBA/A-0790 Åsane kommune. Tekniske etaters felleskontor

BBA/A-0993 Salhus bygningskommune. Oppmålingsvesenet

BBA/A-0994 Eidsvåg bygningskommune. Oppmålingsvesenet

BBA/A-0995 Åsane kommune. Oppmålingsvesenet

BBA/A-1256 Åsane kommune. Teknisk utvalg

BBA/A-1257 Åsane kommune. Byggenemnda for administrasjonsbygg i Eidsvåg

BBA/A-1396 Åsane kommune. Brannvesenet

BBA/A-1700 Åsane kommune. Kommuneingeniøren

BBA/A-2786 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringsvesenet

BBA/A-2803 Åsane kraftverk

BBA/A-3041 Salhus bygningsråd

BBA/A-3042 Eidsvåg bygningsråd

BBA/A-4025 Åsane kommunale elektrisitetsverk

Skoleadministrasjon

BBA/A-1337 Åsane kommune. Skolestyret

BBA/A-1338 Åsane kommune. Skolerådet

BBA/A-1339 Tilsynsutvalget for Eidsvåg skolekrets

BBA/A-1343 Åsane kommune. Nemnda for framhaldsskolen

BBA/A-1344 Åsane kommune. Nemnda for realskolen

BBA/A-4821 Åsane kommune. Byggenemnda for kommunale skolebygg

Helse og sosiale forhold

BBA/A-1265 Åsane kommune. Overformynderiet

BBA/A-1266 Åsane kommune. Arbeidsledighetsnemnda

BBA/A-1268 Åsane kommune. Trygdenemnda

BBA/A-1269 Åsane kommune. Husmorvikarnemnda

BBA/A-1990 Eidsvåg skoletannklinikk

BBA/A-2278 Åsane kommunale skoletannklinikk

BBA/A-2314 Åsane kommune. Sunnhetsvesen

BBA/A-2676 Åsane kommune. Sosialvesenet

BBA/A-3327 Åsane helsestasjon

BBA/A-3534 Åsane alders- og sykehjem

BBA/A-4530 Åsane tannrøktnemnd

Annet

BBA/A-0029 Åsane småbruks- og bustadnemnd

BBA/A-0553 Åsane kommune. Forsyningsnemnda

BBA/A-0857 Åsane kommune. Provianteringsrådet

BBA/A-0877 Åsane kommune. Fiskerimanntallsnemnda

BBA/A-0878 Åsane kommune. Korntrygdkassereren

BBA/A-0879 Åsane kommune. Jordstyret

BBA/A-0880 Åsane kommune. Næringsnemnda

BBA/A-1342 Åsane kommune. Samstyret for folkeboksamlingene

BBA/A-1643 Åsane kommune. Forliksrådet

BBA/A-3164 Åsane kommune. Dyrevernsnemnda

Skoler i Åsane før 1972

BBA/A-1096 Hordvik skole

BBA/A-1197 Haukås skole

BBA/A-1730 Salhus skole

BBA/A-1935 Mjølkeråen skole

BBA/A-3907 Eidsvåg skole

BBA/A-4277 Kyrkjekrinsen skole

BBA/A-4504 Åstveit skole

BBA/A-5410 Tertnes skole

Private arkiver knyttet til skoler i Åsane før 1972

BBA/A-1097 Hordvik skoles foreldrelag

BBA/A-4013 Eidsvåg skoles vel

BBA/A-4016 Eidsvåg skolekorps

BBA/A-4042 Foreldrelaget ved Haukås skole

BBA/A-4529 Salhus skoles foreldrelag

BBA/A-5411 Tertnes skolekor

På Digitalarkivet

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *