Hva

Byggemeldingsskjema fra 1918, hentet fra byggesaksmappen for Edvard Griegsvei 18 i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

En byggemelding er en søknad om byggetillatelse som må behandles og godkjennes av bygningsrådet, eller tidligere bygningskommisjonen/stadskonduktøren, før nærmere fastsatte byggearbeider settes i gang. Se også byggesaksmapper, bygningstegninger, bygningskommuner, ferdigattester, situasjonskart,  byggemeldinger – havneområder.

Hvor

Byggemeldinger for hus i de sentrale strøk av Bergen foreligger enten som protokollførte meldinger eller som egne skjema. I arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) er det byggemeldinger fra 1830 og frem til ca. 1985. De eldste byggemeldingene finnes kun som protokollførte meldinger. Se artikkelen Byggeår for hus. På begynnelsen av 1900-tallet ble det tatt i bruk trykte skjema som ligger i byggesaksmapper, ordnet etter adresse.

Bergen:
Byggemeldingsskjema fra 1964, hentet fra byggesaksmappen for gnr. 87, bnr. 6 i arkivet etter Arna bygningsråd.

I arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540) er det byggesaksmapper fra Bergen, i hovedsak fra kommunesammenslutningen i 1972 og frem til 2006.

Tidligere omegnskommuner:

I de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane ble bygningsloven gjort gjeldene mye senere enn i bykommunen Bergen og da først for tettbygde strøk. Dette innebærer at dokumentasjonen ikke går så langt tilbake i tid som for hus i Bergen.

Se artiklene Bygningsdokumentasjon i tidligere Haus/Arna kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Fana kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune,

Bygningsdokumentasjon i tidligere Årstad kommune og Bygningsdokumentasjon i tidligere Åsane kommune.

For oversikt over arkiver se punktet Lister og referanser.

Alle byggesaksmappene er skannet og innholdet er tilgjengelig digitalt. Originaldokumentene er overført til Bergen Byarkiv. Se punktene Klausulering og tilgang og Prosedyrer for bestilling/fremfinning.

Byggesaker etter 2006 finnes på Sentralarkivet: post.byarkivet@bergen.kommune.no

Hvilke opplysninger

Utdrag fra bygningskommisjonens forhandlingsprotokoll 1848. <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»>Tirsdagen den 5. December 1848 mødte Bygningscommissio-<BR>nen i 16 Rode N 55 for Ingvald Jörgensen Kleppe efter<BR>dennes Reqvisition af 2 Decbr der med Berammelse og<BR>Forkyndelsespaatægning indtages saalydende.<BR>For Reqvirenten mödte Niels Isachsen, der forklarede<BR>at Reqvirenten Kleppe agtede paa sin Gaardsplas at <BR>have opföre en Bod, som bliver 6 alen* </FONT></SPAN><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»>lang fra Øst til<BR>Væst, og 3 alen bred fra Nord til Syd, og af Høyde paa den Söndre<BR>Side 3 1/2 alen og den Nordre 5 alen med fald mod Syd, paa egen <BR>Grund, ligesaa forklarede han at det nu opförte Locum </FONT></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»></SPAN><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»>bliver innrettet saaledes at samme kommer under et med<BR>og i Boden. Af Naboer mödte F. Uhe og Mitscher, der<BR>intet havde at erindre imod den forlangte Be-<BR>bygning. Grundeyeren Losting mödte og Reserverede <BR>sig: at den opgivende Bygning ikke i nogen Henseende<BR>maae Sienere* </FONT></SPAN><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»>hans tilstödende Haugegrund*</FONT></SPAN><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»>. Commi-<BR>sionen fant intet til Hinder for det forlangte.<BR>Hvorfor Forretningen Sluttedes.<BR>for Politimesteren<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bögh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J Lund&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fred Fröyseth<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; const.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»></FONT></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»><FONT face=»Arial Unicode MS»> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 13.5pt»></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 13.5pt»>Ordforklaringer<BR>&nbsp;<?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» /><o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»>alen: «Sjællandske alen»: 1541-1683:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63,26 cm<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683-1824:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62,8 cm (ca.)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1824-ca.1870:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62,75 cm<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etter 1870-årene:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 cm<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»>haugegrund: hageeiendom<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»>locum: privet, utedo<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt»>sienere (sjenere): være til irritasjon for, legge bånd på<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>

Kravene til byggemeldinger har variert ut fra hvilken bygningslov som har vært gjeldende. Bygningsloven av 1830, Bergens første bygningslov, stilte små krav til byggesaksbehandling, og dokumentasjonsmengden er derfor relativt liten. Byggemeldinger har frem til 1899 form av anmodninger om avholdelse av bygningsforretning, og er registrert i stadskonduktørens brevjournal. I besiktigelsesforretningene innført i forhandlingsprotokollene finner vi imidlertid navn på byggherre, tidspunkt for bygningsforretningen og en grov beskrivelse av den planlagte bygningen (mål, antall etasjer, antall ildsteder, om der skal være arker, avstand til nabo m.v.). Bygningstegninger finnes ikke, da disse ble returnert byggherren etter at byggesaksbehandlingen var avsluttet, i den grad de i det hele tatt ble fremlagt.

Med bygningsloven av 1899 ble bestemmelsene betraktelig skjerpet, og vi finner nå en helt annen dokumentasjonsmengde enn tidligere. Byggemeldinger etter 1899 ligger i mapper ordnet alfabetisk etter adresse. Byggemeldingen er ledsaget av bygningstegninger og situasjonskart, og av og til også av statiske beregninger. Vedlagt ligger også dokumenter vedr. behandlingen av byggemeldingen, nabovarsler, samt en ferdigattest. Ved senere arbeider ble hver bygnings saksmappe supplert med anmeldelser, tegninger, attester m.v. fra pågjeldende saker, f.eks. innlegging av WC, ombygd taketasje etc. Prinsipielt bør derfor alle saksarkiver vedr. hver bygning finnes i dette arkivet.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Byggesaksmapper er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak:

Enkelte byggesaker er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens § 24 og det leveres ikke ut tegninger uten at vedkommende som spør kan dokumentere at hun er hjemmelshaver eller kan vise en tillatelse fra hjemmelshaver.  Eksempler er innvendige tegninger av banker, fengsler, sykehus, rådhus etc.

I enkelte private byggesaker kan det også være legeerklæringer og andre personlige opplysninger.  Disse er ikke skannet, men er heller ikke offentlig tilgjengelig i papirarkivet.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle hjemmelshavere (huseiere) vil ha tilgang til byggesaksmappen for deres hus på internett. Besøk www.bergen.kommune.no og klikk på fanen Min side – Privat.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kundesenteret ved Plan- og bygningsetaten i Autogården i Johannes Brunsgate 12 eller på e-post til: Innsyn.byggesak@bergen.kommune.no For mer informasjon se Saksinnsyn.

Andre kan kjøpe bygningstegninger eller hele byggesaken gjennom Infoland: https://www.infoland.no

Hvis du søker protokollførte meldinger eller dokumentasjon i byggesaksmappen som ikke er digitalisert  (gjenpart av nabovarsel, protester og merknader, intern korrespondanse, tegninger som ikke er godkjent etc.) kan du bestille den originale byggesaken til gjennomsyn på Byarkivets lesesal.

Problemer

Det kan generelt være vanskelig å finne bygningsdokumentasjon om eldre hus i de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane. Se artiklene om bygningsdokumentasjon i disse kommunene referert til under Hvor.

Litteraturhenvisning

 • Henrik v. Achen: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Henrik v. Achen: En del arkiver vedr. bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Bergen byarkivs skrifter, rekke B, nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.

Opplysninger hos andre

Bygningsdokumentasjon finnes ved bl.a. Statsarkivet i Bergen (Arkivverket). En del er også digitalisert og er tilgjengelig på Digitalarkivet. Se oversiktsartikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering.

Lister og referanser

Før 1972:
 • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen. Lister i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0444 Fløens og Solheimsvikens bygningskommune. Lister i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet. Lister i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-2788 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringsvesenet
 • BBA A-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen
 • BBA A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.
Etter 1972:
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byutviklingsseksjonen. Byggesaksavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

18 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *