Hva

Byggeanmeldelse og tegning fra byggesaksmappen for gnr. 143 bnr. 257.
Byggeanmeldelse og tegning fra byggesaksmappen for gnr. 143 bnr. 257.

Med byggesaksmapper menes her mapper hvor all saksbehandling etter plan og bygningsloven ligger samlet på adresser. Det kan være byggemelding, tegninger, ferdigattest osv. Ofte er det flere byggesaksmapper knyttet til hver enkelt eiendom, avhengig av hvilke tiltak som har blitt satt i verk og som etter loven har krevet søknad og tillatelse. Det kan være en mappe knyttet til oppførelsen av et nybygg, en mappe knyttet til en senere ombygging osv. I byggesaksmappene kan man altså finne dokumentasjon på hva som har skjedd med et hus opp gjennom årene. Se artiklene Byggemeldinger, BygningstegningerFerdigattester hus, Statiske beregninger, Situasjonskart.

Mengden dokumentasjon vil likevel variere sterkt fra eiendom til eiendom, alt ut fra bestemmelsene i bygningsloven på det tidspunktet byggemeldingen ble behandlet. I gamle Bergen kommune førte bygningsloven av 1899 til strengere krav til byggemelding og saksbehandling, noe som medførte en økning av dokumentasjonsmengden i byggesaker. Byggesaksmapper ser her ut til å ha blitt vanlige på begynnelsen av 1900-tallet. Før dette finnes bygningsdokumentasjon kun som innførsler i protokoller. Se artikkelen Byggeår for hus.

I de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane ble bygningsloven innført langt senere enn i bykommunen Bergen og til å begynne med bare for tettbygde strøk. Byggesaksmapper for hus i disse kommunene finnes i hovedsak fra 1920-årene og fremover, avhengig av når bygningsloven ble gjort gjeldene for et område. Se artiklene Bygningsdokumentasjon i tidligere Haus/Arna kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Fana kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Årstad kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Åsane kommune.

Hvor

Byggesaksmapper finnes i flere ulike arkiver. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) inneholder byggesaksmapper fra gamle Bergen kommune frem til kommunesammenslutningen i 1972. Her er det også en egen serie med byggesaksmapper for hus som ikke lenger står (seriesignatur Hb). Dette er hovedsakelig hus som ble borte under bybrannen i 1916 eller under 2. verdenskrig. Se artikkelen Krigsskader på bygninger i Bergen.

Arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540) inneholder i hovedsak byggesaksmapper fra Bergen etter kommunesammenslutningen i 1972 og frem til 2006, men det er også eldre byggesaksmapper i dette arkivet. Arkivet er delt inn i soner: sentrum, Arna, Fana, Laksevåg og Åsane. I tillegg finnes det byggesaksmapper i arkivene etter Fana kommune (A-0503), Åsane kommune (A-2786) og Haus/Arna kommune (A-0051).

Alle byggesaksmappene er skannet og innholdet er tilgjengelig digitalt for hjemmelshavere. Originaldokumentene er overført til Bergen Byarkiv. Se punktene Bestille innsyn og Klausulering og tilgang under.

Byggesaker etter 2006 finnes på Sentralarkivet: post.byarkivet@bergen.kommune.no

Hvilke opplysninger

Innholdet i en byggesaksmappe vil variere, men de mest vanlige dokumentene er:

• Søknader (byggemelding, melding om tiltak, søknader om igangsettingstillatelse, endring av tillatelse og dispensasjon, opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner)
• Vedtak (byggetillatelse, igangsettingstillatelse, svar på klager hvor vedtaket er endret, vedtak om tilleggs godkjenning og dispensasjoner, tillatelser fra kommunen om avkjørsler)
• Ferdigattest (ferdigattest, ferdigmelding og midlertidig brukstillatelse)
• Kart/skisse (kartutsnitt med påtegning, stempel e.l., eksisterende samt ny situasjon)
• Tegninger (gjeldende bygningstegninger av plan, snitt og fasade, tegninger av eksisterende situasjon før endring og tegninger som viser huset slik det ble bygget)

Byggesaksmapper kan også inneholde:

• Foto (eks. av dagens situasjon i forkant av endringer)
• Avtaler (erklæringer som omhandler nabogrenser, veiretter, kabler, rør etc. og utbyggingsavtaler.)
• Nabovarsler
• Protester/merknader
• Korrespondanse
• Uttalelser fra kommunale etater/avdelinger
• Uttalelser fra andre offentlige instanser
• Diverse tegninger og kart som ikke lenger er gjeldende
• Ansvar og kontrollskjema
• Statiske beregninger
• Supplerende byggebeskrivelser

Bestille innsyn

Alle hjemmelshavere (huseiere) vil ha tilgang til byggesaksmappen for deres hus på internett. Besøk www.bergen.kommune.no og klikk på fanen Min side, eller her Min side.

Eventuelle spørsmål om innsyn kan rettes til Plan- og bygningsetaten. Se også Saksinnsyn.

Andre kan kjøpe bygningstegninger eller hele byggesaken gjennom Infoland Ambita, Norkart eller Eplassen.

Hvis du søker dokumentasjon som ikke er digitalisert (gjenpart av nabovarsel, protester og merknader, intern korrespondanse, tegninger som ikke er godkjent etc.), kan du bestille den originale byggesaken til gjennomsyn på Byarkivets lesesal.

Lover

 • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1848.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1869.06.17: Lov om bygningsvesenet
 • 1896.07.27: Lov om bygningsvesenet i landets byer
 • 1899.04.12, nr.1: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1924.02.22, nr.2: Lov om bygningsvesenet
 • 1965:06.18, nr.7: Lov om bygningsvesenet
 • 1985.06.14, nr.77: Plan og bygningslov
 • 1995.05.05, nr.20: Lov om endringer i plan og bygningsloven
 • 2008.06.27:71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Klausulering og tilgang

Byggesaksmapper er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak:

Enkelte byggesaker er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens § 24. I slike byggesaker leveres det ikke ut tegninger uten at vedkommende som spør kan dokumentere at hun er hjemmelshaver, eller kan vise en godkjenning fra hjemmelshaver. Eksempler er innvendige tegninger av banker, fengsler, sykehus, rådhus, skoler, idrettshaller og transformatorkiosker etc.

I enkelte private byggesaker kan det også være legeerklæringer og andre personlige opplysninger. Disse er ikke skannet, men er heller ikke offentlig tilgjengelig i papirarkivet.

Problemer

Byggesaksmappene kan være mangelfulle. Dette kan både skyldes at dokumenter er blitt tatt ut, eller aldri blitt lagt inn. Byggherren kan f.eks. ha latt være å sende inn siste versjon av tegninger.»Jamen, det er jo ikke slik det ser ut!» er derfor en ikke uvanlig kommentar når innholdet i byggesaksmappen gjennomgås av folk som kjenner huset.

Lister og referanser

 • BBA-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
 • BBA-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-2786 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *