Hva

Florida sykehus ble åpnet i 1937 og var tegnet av den kjente arkitekten Ole Landmark. Sykehuset var privat og drevet av St. Franciskus Xaverius- søstrene. Dette var en katolsk nonneorden tilknyttet St. Paul menighet i Bergen. Nonneordenen hadde helt fra 1901 drevet sykehus i det nåværende Birgittahjemmet ved siden av den katolske kirken i Bergen.

Florida sykehus ble spesialister på øre-, nese- og halsbehandlinger, noe det offentlige helsetilbudet i Hordaland lenge ikke hadde så stor kapasitet på.  På begynnelsen av 1970-tallet hadde sykehuset Florida flere avdelinger, og var et fullverdig sykehus med alle viktige funksjoner. Det hadde 150 senger og både en kirurgisk og en medisinsk avdeling. Hudbehandlinger ble også gitt, og sykehuset hadde eget laboratorium og røntgeninstitutt. En del operasjoner ble etter hvert utført ved Haukeland sykehus.

Legene ved sykehuset var privatpraktiserende spesialister, men hjelpepleiere ble fra 1961 utdannet ved sykehuset. I 1984 ble sykehusdriften avviklet. Bygningen ble da leid ut til Bergen kommune og tatt i bruk som sykehjem for eldre. I 2014 ble anlegget ombygd og tatt i bruk av St. Paul gymnas – landets første katolske videregående skole.

Hvor

Bergen byarkiv har ikke mottatt noe eget arkiv etter Florida sykehus, men arkivet etter Florida sykehjem (A-5300) inneholder også noe arkivmateriale fra sykehustiden, i hovedsak pasientjournaler.

Bergen byarkiv oppbevarer også arkivmateriale etter dr. Sverre Natvik (A-2889 (øre-, nese-, halsspesialist) som var lege ved Florida sykehus.

Fordi en del operasjoner ble utført ved Haukeland sykehus kan det også være pasientdokumentasjon i arkivet etter Haukeland sykehus (A-2050).

Hvilke opplysninger

Mesteparten av materialet i arkivet etter Florida sykehjem (A-5300) knyttet til sykehusdriften består av pasientjournaler fra rundt 1970 til begynnelsen av 1980-årene. Arkivet inneholder journaler fra følgende leger: Erik R. Hamre, Per Grung, Erling Brustad, dr. Stray, Odd J. Jordal og Sverre Natvik. Pasientjournalene i arkivet (G-serien) er registrert på navn og fødselsdato og gjort søkbare i arkivsystemet Asta. Etter legene R. Thomassen og Søderstrøm er det kun oversikter over pasienter, ikke journaler.

H-serien inneholder dokumentasjon om diagnostisering, behandling og medisinering, mens I- serien inneholder kassadagbøker fra 1971 og fremover. Ellers inneholder arkivet personalmapper (P-serien), regnskapsmateriale (R-serien), eiendomsdokumentasjon (Q-serien), bygningstegninger (T-serien) og diverse foto (U-serien).

Arkivet etter dr. Sverre Natvik (A-2889) inneholder pasientjournaler fra 1977 til 1982. Arkivet er ikke ordnet og registrert.

Se også Opplysninger hos andre.

Klausulering og tilgang

Personsensitive opplysninger er taushetsbelagt. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til klausulering og tilgang

De generelle bestemmelsene om taushetsplikt finnes i offentlighetsloven, forvaltningloven og forvaltningsforskriften. I tillegg inneholder enkelte særlover som pasient- og brukerrettighetssloven og helsepersonelloven spesielle bestemmelser om taushetsplikt

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Ønsker du innsyn i f.eks. din egen pasientjournal må du henvende deg skriftlig til Bergen byarkiv. Du må legge ved en kopi av godkjent legitimasjon og oppgi postadresse.

Forespørsler om innsyn i arkivet etter Haukeland sykehus må rettes til Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Dokumentasjonsavdelinga.

Problemer

Arkivet etter Florida sykehjem inneholder bare dokumentasjon fra sykehusperioden fra 1970-80-tallet, og bare etter noen enkelte leger. Det er også variabelt hva som finnes av materiale etter de ulike legene.

Florida sykehus fulgte samme praksis som andre private sykehus, det vil si at private leger behandlet sine pasienter ved sykehuset, men lot journalene inngå i eget arkiv. Da privatpraktiserende leger bare plikter å ta vare på pasientjournaler i 10 år etter at pasienten slutter eller dør har nok mye av arkivmaterialet gått tapt.

Arkivene etter avgåtte/pensjonerte leger kan ha blitt overtatt av den som overtok praksisen, men da må man vite navnet på den nye legen. Den Norske legeforening og Fylkesmannen i Vestland, Helse og sosialavdelingen kan her være behjelpelige. Se også Opplysninger hos andre.

Litteratur

Lindvik – Sævareid, Anita Hjelle: «ORA ET LABORA.» Artikkel i Bergensposten 4/2018

Opplysninger hos andre

Arkivet etter dr. Stray ble overtatt av lege Stefnir Svan Gudnason, endokrinolog og indremedisiner.

Lister og referanser

  • BBA/A-5300 Florida sykehjem
  • BBA/A-2889 Natvik, Sverre, lege
  • BBA/A-2050 Haukeland sykehus
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *