Hva


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn og unges opplæringssituasjon og behov for tilpasset undervisning. Tjenesten gjelder i hovedsak elever i grunnskolen, det vil si fra 1. – 10. klasse, men det er også etablert en ordning for eldre elever som av ulike grunner trenger tilrettelagt undervisning. Tjenesten har fått betegnelsen Oppfølgingstjenesten, forkortet OT, og blir administrert av fylkeskommunen. Se punktet Opplysninger hos andre.

Den kommunale PPT-tjenesten har ansvar for barn fra de starter i barnehage til de er ferdig med ungdomsskolen og skal sikre at eleven får best mulig utbytte av skolegangen. Som regel er det skolen eller barnehagen som i samarbeid med foreldre/foresatte henviser eleven til PPT, men foreldre/foresatte kan også søke hjelp direkte.

Tjenesten ble første gang lovhjemlet ved  grunnskoleloven i 1969, men også  folkeskoleloven av 1959 påbød at det skulle være en kommunal skolepsykolog. Det var imidlertid ingen sterke føringer for fagområdet. Bergen kommune hadde en skolepsykolog fra 1950 – 1972 som også ble benyttet av de tidligere omegnskommunene til Bergen: Arna, Fana, Laksevåg og Åsane og i noen grad av landkommunene rundt det som etter 1972 er Bergen kommune.

I den senere tid har PPT i Bergen fått en ny organiseringsform. Tjenesten Spesialtiltak for førskolebarn og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er organisert i fire pedagogisk psykologiske sentre, PPS: PPS Nord, PPS Sentrum, PPS Vest og PPS Sør. Alle sentrene har underavdelingene Pedagogisk fagsenter og avdeling PPT. Det er også etablert et lavterskeltilbud for barnehager som skal gi barnehager rask og relevant hjelp. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og har som mål å utvikle barnehagenes pedagogiske tilbud og øke kompetansen til de ansatte.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer avsluttede PPT-mapper fra grunnskolene i Bergen kommune.

Eldre elevmapper fra sentrumsskolene i Bergen, og ofte også fra skoler i de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane, finnes i hoveddelen i tilveksten A-3253 i ASTA. Se Lister og referanser.

Fra 1972 har bydelene egne PPT-kontorer. Aktive PPT-mapper finnes ved det aktuelle PPT- kontoret. Opplysninger om utfall av tester, tilrådinger og vedtak fra PPT-mappen finnes også i elevmappen på den aktuelle skole. 

Hvilke opplysninger

Arkivene etter PPT-kontorene inneholder hovedsakelig PPT-mapper for den enkelte elev. I tillegg finnes det vanlig administrativt arkivmateriale som bl.a. personalmapper, testmateriell som ikke lenger er i bruk osv. (Se omtale av testene i ASTA, A-3253).

PPT-mappene inneholder tester, testresultater og faglige tilrådinger. Det kan også finnes legeerklæringer, andre typer utredninger, opplysninger om sosiale forhold og barnevernsforhold.

PPT utreder elevens utfordringer ved hjelp av samtaler, observasjoner og testinger og utarbeider en sakkyndig rapport som avklarer behov og anbefaler ressurser til eleven.  For å vurdere om  spesialundervisningen har ført til ønsket faglig framgang , er skolen eller barnehagen pålagt å evaluerer resultatene av de bevilgete ressursene hvert halve år, evt. søke ytterligere eller andre midler. Resultatet av tester og rapporter vil  finnes både i elevmappen på skolen og i PPT-mappen. Det vil også kunne finnes informasjon som sendes til  skolen ved overgang fra barnehage til skole eller fra ungdomsskole til videregående skole, eventuelt  når eleven bytter skole av andre grunner. Informasjonen skal følge prinsippet «nødvendig å vite».  Hva som er «nødvendig å vite»  blir avgjort i overføringsmøte der foreldre/foresatte, klassestyrer, faglærer og eventuelt andre faginstanser som PPT deltar. Sammen går en  gjennom elevens faglige ståsted og videre behov.  Ønsket er at neste skole skal kunne fortsette med god tilrettelegging for eleven. Resymeet skal godkjennes og signeres av klassestyrer og foreldre/foresatte. Dokumenter fra PPT, spesiallærer, psykolog/lege legges ved bare hvis det er nødvendig. 

Mappene blir oppbevart ved PPT-kontoret så lenger eleven er aktiv bruker. Når tilbudet ikke lenger er nødvendig (eleven slutter, flytter, målet er oppnådd el.l.) tas mappen ut av aktivt arkiv og blir avlevert til Bergen byarkiv.

Lover mv. knyttet til emne

Behovet for skolepsykolog i alle kommuner ble første gang hjemlet i Folkeskoleloven av 1959 da man fikk obligatorisk 7-årig skolegang for alle. Med grunnskoleloven fra 1969 ble den obligatoriske skolegangen utvidet til 9 år og med opplæringsloven av 1998 fikk alle rett til videregående utdanning. Ettersom rett og plikt til skolegang har økt, har også behovet og rendyrkingene av og forskning på det pedagogisk-psykologiske fagfeltet økt: 

Folkeskoleloven av 1959 påbød at det skulle være en kommunal skolepsykolog, men det var ingen sterke føringer for arbeidet den gangen. Bergen kommune hadde en skolepsykolog fra 1950 – 1972 som også ble benyttet av omegnskommunene til Bergen og landkommunene utenfor.

Grunnskoleloven av 1969 lovhjemlet pedagogisk psykologiske tjenester. I perioden 1969 – 1972 finner vi en glidende overgang fra Skolepsykologen i Bergen til nyetablerte PPT kontorer i omegnskommunene. Fra 1972 blir omegnskommunene omgjort til bydeler i Bergen med egne PPT-kontorer. 

Integreringsloven i 1976 medførte økt fokus på PPT sin funksjon i skoleverket og behovet for fagkompetanse når det gjaldt integrering av fremmedspråklige elever. En offentlige utredning fra 1983 (NOU: 1983- Flekkerøyutvalget) og  Stortingsmelding 61 i 1986 styrker PPT sitt fagområdet.  PPT blir skoleverkets sakkyndige faginstans som utarbeider grunnlaget for forvaltningens saksbehandling og vedtak. 

Forskriftene for PPT fra 1991   ga tjenesten et videre spekter av oppgaver å arbeide med, med stort fokus tjenestens sakkyndighetsoppgaver. PPT har vært i konstant utvikling siden etableringen tidlig på 1970-tallet. PPT er også sakkyndig i spørsmål om utsatt eller fremskutt skolestart, opptak til videregående opplæring på særskilt grunnlag, samt behov for spesialtiltak i voksenopplæring. 

Opplæringslova av 1998 – Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er den siste loven som regulerer all utdanning fra barnehage til videregående skole. Loven gir alle elever mulighet til tre års videregående utdanning ut fra elevens ståsted. Det har også kommet til en bedre læreplassordning enn før. 

Klausulering og tilgang


Vanlige elevmapper er normalt klausulert for offentlig innsyn i 60 år etter Fvl. §13 Pkt.1, men PPT-mappen inneholder ofte også opplysninger om helse- og sosiale forhold. Grunnen til dette er at det ofte dannes et team rundt eleven der PPT, barnevernstjenesten, faglærer, klassestyrer, foreldre og ofte eleven selv avgir svært sensitiv informasjon om elevens generelle forutsetninger og levekår. Enkelte opplysninger kan derfor være klausulert i 100 år.


Dette er likevel ikke til hinder for at PPT-mappen til en hver tid kan gjøres tilgjengelig for den opplysningene gjelder, for dennes foreldre/foresatte når vedkommende er under 15 år eller den som vedkommende gir skriftlig fullmakt til etter forvaltningsloven § 13a . Advokat eller annen fullmektig kan be om innsyn i klientens mappe i hht § 12 i forvaltningsloven.

Testmateriell og instruksjonshefter som finnes i dette arkivet er ikke klausulert og kan gjøres tilgjengelig på lesesalen. Se ASTA A-3353, serie I, tester og serie O som inneholder forskningsprosjekter for perioden 1978 – 1999 som kan brukes til f.eks  elevarbeider for høyskole og lærerutdanning. 

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang  

                                  

Det kan være mange notater  og referater fra teammøter i en PPT-mappen. Derfor er mappene normalt klausulert på lik  linje med barnevernssaker, 100 år. Ellers følges prosedyre vedrørende innsyn av Forvaltningsloven, samt forskrifter til denne,  Personopplysningsloven og Offentleglova

Når det gjelder bruk av korrekte lovhenvisninger tilrådes det å søke de siste oppdateringene i Lovdata siden loven hele tiden endres i takt med kravene i samfunnet for øvrig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Bestilling av innsyn skal primært rettes til det aktuelle PPT-kontoret, men kan også sendes direkte til Bergen byarkiv. Henvendelsen bør helst være skriftlig og i brevs form. Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post. Kopi av legitimasjon med bilde må legges ved. Det er også mulig å besøke oss på Bergen Byarkiv eller ringe for å få hjelp til å utforme søknaden.

Bergen Byarkiv sender kopi av PPT-mappen til vedkommende i rekommandert post. Kopiene kan også hentes på byarkivet ved fremvisning av legitimasjon.

Opplysninger hos andre

Bergen byarkiv oppbevarer kun PPT-mapper for elever i grunnskolen. OT/PPT-tjenesten for elever i videregående skole blir administrert av fylkeskommunen og avsluttede elevmapper blir avlevert til Fylkesarkivet i Vestland.

OT – Oppfølgingstjenesten er et team av rådgivere, spesialpedagoger og psykologer som i hovedsak arbeider med ungdom i alderen 16 – 21 som står utenfor videregående opplæring. PPT samarbeider med skolene for å forebygge frafall og skal medvirke til at eleven gjennomfører videregående opplæring på best mulig måte.

Lister og referanser       

 • A-1841 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Arna
 • A-1910 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Åsane
 • A-2137 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Fana
 • A-2525 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Fyllingsdalen
 • A-3253 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sentrum
 • A-3714 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Ytrebygda
 • A-4066 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Laksevåg
 • A-6254 Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Årstad
 • A-6557 Bergen kommune. Pedagogisk fagsenter, Årstad
 • A-7215 Bergen kommune. Pedagogisk psykologisk senter Vest
 • A-7259 Bergen kommune. Pedagogisk psykologisk senter Sør

Det kommer hele tiden inn nye tilvekster til disse arkivene.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *