Hva

Foto fra Stadsingeniørens arkiv som viser Fosswinckels gate mot sør i 1914. U. Pihls skole til høyre. Fotograf ukjent. Foto – Bergen kommune – Bergen byarkiv

U. Pihls skole var en privat skole i Bergen. Den ble etablert som en skole for piker av Henriette Thrap Meyer i 1848, men har navn etter Ulrike Eleonore Pihl, som drev skolen mellom 1865 og 1882. Skolen har også vært kjent som Ulrike Pihls skole og Ulrike Pihls pikeskole.

Ulrike Pihl brukte sine egne erfaringer som elev og lærerinne i England som inspirasjon når hun overtok skolen. Hun hentet også inspirasjon fra Nissens pikeskole i Oslo. Skolen ble etter Pihls overtakelse reklamert for som et pikeinstitutt. Den skulle gi både undervisning og danning, og undervisningen skulle være like god som for gutter. Pihl innførte blant annet gymnastikk som fag. I publikasjonen skolen gav ut i forbindelse med sitt eget 100-års jubileum i 1948, ble innføring av gymnastikk som fag for jenter omtalt som oppsiktsvekkende og sensasjonelt.

Skolen har holdt til flere steder. Den ble opprinnelig etablert i Nykirkeallmenningen 13 hos Thrap Meyer, men vokste seg etter hvert ut av lokalene. Den flyttet til Torgallmenning 30 høsten 1876. Her disponerte skolen to etasjer i et helt nytt bygg der de blant annet etablerte gymsal i første etasje. Ved innflytting på Torgallmenningen hadde skolen 160 elever, men den fortsatte å vokse, og i skoleåret 1904-1905 hadde den om lag 390 elever. Skolen bygde derfor en ny skolebygning i Fosswinckels gate 5, som ble tatt i bruk i 1906. Elevtallene fortsatte å stige, og i årene før 1920 hadde skolen nærmere 500 elever.

Skoletilbudet endret seg over tid i takt med skolelovgivningen. På begynnelsen av 1900-tallet hadde den en femårig forskole etterfulgt av en femårig middelskole. Elevene gikk dermed ti år på skolen.

Kommunen overtok skolen i 1920, og den gikk over til å ta opp elever fra folkeskolen til en 3-årig middelskole i 1925. Forskoleklassene forsvant da fra skolens tilbud i tråd med endringer i lovverket. Begrepet middelskole forsvant og ble erstattet av realskolen i 1935. Skolen fikk gymnasium i 1940, og hadde i årene fremover både realskole og gymnas.

Skolen overtok elever fra andre skoler da Frk. Sofie Lindstrøms pikeskole ble nedlagt i 1928, og da Lungegårdens realskole og gymnas ble nedlagt i 1942. En fikk da også overført noen gutteklasser fra Lungegården. Disse ble senere overført til andre skoler.

Skolen ble fellesskole for gutter og jenter fra skoleåret 1954-1955.

Realskolen ble avviklet i 1965 i forbindelse med reformene knyttet til innføring av en 9-årig skole. I 1972 ble skolen overført til fylkeskommunen i 1972. I 1988 flyttet skolen til Åsane der den eksisterte som U. Pihl videregående skole fram til 2018 da den ble nedlagt.

Klassebilde fra 1898. På bildet ser vi blant andre Henny (Henriette) Døscher. I matrikkelen vi har publisert på Digitalarkivet kan vi lese at hun startet i første klasse på skolen i 1889. Hun var da 6 år gammel. Hun dro senere til Paris, før hun startet Døscherskolen på Hop i 1903, som hun drev fram til 1950. Foto er hentet fra Marcus (Universitetsbiblioteket i Bergen). Signatur: ubb-bs-fol-02289. Fotograf ukjent.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivet fra den private og den kommunale perioden av skolens drift. Arkivet er delvis ordnet og noe mangelfullt.

Informasjon om U. Pihls skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune, A-1302.

Vedtak og utredninger i saker som gjelder skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker.

Arkivet er delvis ordnet og noe mangelfullt. Arkivkatalog over det som er katalogisert er tilgjengelig på Arkivportalen: A-1248 – U Pihls skole (arkivportalen.no)

Digitalisert

På Digitalarkivet har vi publisert matrikler, inn- og utskrivingsprotokoller, årsmeldinger og to elevprotokoller.

Opplysninger yngre enn 100 år er sperret på Digitalarkivet. Deler av materialet er derfor sperret. Byarkivet kan imidlertid gjøre enkeltoppslag i det sperrede materialet på forespørsel. Innsyn i nyere protokoller gis også på byarkivets lesesal etter bestilling.

Matrikler

I matriklene kan en finne informasjon om elevene ved skolen. Her er det som regel ført inn når de begynte og sluttet på skolen, foreldrenes navn og stilling, om de kom fra andre skoler m.m. Informasjonen som er ført om elevene kan variere litt over tid. En av protokollene har fungert som en eksamensprotokoll og viser karakterer.

Fa 1 Matrikkelprotokoll 1874 – 1900

Fa 2 Matrikkelprotokoll 1882 – 1911 (eksamensprotokoll)

Fa 3 Matrikkelprotokoll 1900 – 1921 (delvis sperret) 

Fa 4 Matrikkelprotokoll 1941 – 1951 (sperret)

Fa 5 Matrikkelprotokoll 1921 – 1940 (sperret)

Innskriving/utskriving

Fc 1 Inn og utmeldelser, protokoll 1882 – 1913

Fc 2 Innmeldelser 1906 – 1923

Fc 3 Elevprotokoll 1913 – 1916

Klasselister

Gb 1 2den forberedelsesklasse 1913 – 1915

Årsmeldinger 1884 – 1940

Vi har også skannet 45 årsmeldinger fra skolen. De er tilgjengelig her: U Pihl skole på Digitalarkivet

I årsmeldingene kan en finne informasjon om skolens drift, elevtall, undervisning, hvem som underviste på skolen og annet. Noen av disse er trykte, mens andre er håndskrevne. De trykte inneholder som regel mer informasjon rettet mot et eksternt publikum. Her er det gjerne skoleregler og meldinger eller oppfordringer til foreldrene. Her kan du lese litt mer fra årsmeldingene, Bergen kommune – Protokoller fra U. Pihls skole.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Du kan be om innsyn på våre nettsider: Bergen kommune – Bergen byarkiv

Litteraturhenvisning

 • Byggverk i Bergen : en vandring i byarkivets tegninger og foto. Bergen byarkivs skriftserie A, nr. 9, 2012.
 • Hartvedt, Gunnar Hagen og Skreien, Norvall. Bergen byleksikon. 2009. U. Pihls videregående skole | Bergen byleksikon (bergenbyarkiv.no)
 • Johansen, Karl Egil. Fana bygdebok. 3 : Fanabu og bymann : 1870-1972. 1993

 • Nilsen, Halkild. Henriette Meyers skole – Ulrike Pihls skole: et historisk oversyn. 1948
 • Nyvold, Sigvald. Sagen, Oddveig. Ulrike Pihls skole 1848-1998: et historisk oversyn. 1998
 • Würfel, Lina Sophie. Jenteutdanning i endring. Masteroppgave. Universitetet i Bergen 2023

Opplysninger hos andre

Arkiv etter perioden der skolen var fylkeskommunal finnes hos Vestland fylkeskommune. Se AKT-264.1201.39 – Hordaland fylkeskommune. U. Pihls videregående skole (arkivportalen.no)

Spesialsamlingene ved UIB har klassebilder fra skolen i sine samlinger. Bildene er publisert på Marcus. Se Marcus – søk (uib.no)

Lister og referanser

A-1248 U. Pihls skole

A-1302 Bergen kommune. Skolestyret

A-0193 Stadsingeniøren. Foto av Foswinckels gate Foto – Bergen kommune – Bergen byarkiv

Henriette Thrap Meyers pikeskole

Henriette Meyers pikeinstitutt

Henriette Meyers skole

Ulrike Pihls pikeskole

Ulrike Pihls skole

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *