Søkeresultater for: Kremasjon

Kremasjon innebærer at liket brennes ved ca. 1000 grader Celcius og etterlater en sølvgrå aske. Kremasjon måtte kreves i en siste viljeserklæring som er bekreftet av to vitner. Kremasjonssaken ble fremmet gjennom kremasjons- eller likbrendingsforeninger fra slutten av 1800-tallet. Bergens likbrendingsforening arbeidet for saken fra 1893. De første årene måtte likene sendes til Göteborg for […]

Solheim krematorium åpnet i 1939 for å avløse det gamle krematoriet på Møllendal. Krematoriet på Solheim ble bygd i kjelleren under kapellet på Solheim gravplass ved Fjøsangerveien. Gravplassen ble etablert i 1917, mens kapellet som var tegnet av arkitekt Sigurd Lunde åpnet 13. oktober 1920. Se ellers artiklene Kremasjon og Møllendal krematorium. Solheim krematorium var […]

August Stenberg Schak Bull (1858-1956) var en ledende arkitekt i Bergen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Han var utdannet i Tyskland og åpnet egen praksis i Bergen i 1880.  Schak Bull var svært produktiv og satte sitt tydelige preg på byen. Bare i Bergen tegnet han 186 bygninger: villaer, forretningsgårder, alderhjem, sykehus, […]

Møllendal krematorium i Bergen er Norges første krematorium, anlagt i 1907. Fra gammelt av var det vanlig i Norge å kremere de døde, men ved innføringen av kristendommen i Norge ved begynnelsen av 1000-tallet ble det etterhvert gravlegging som ble normen. På slutten av 1800-tallet ble det etablert kremasjons- eller likbrenningsforeninger som arbeidet for å […]

Bergen begravelsesvesen hadde som sine fremste oppgaver å sørge for begravelser og kremasjoner, men også å sørge for beplanting og vedlikehold av graver for private. I den forbindelse ble det gjerne opprettet gravlegater. Videre skulle begravelsesvesenet sørge for å disponere kirkegårdsarealet på best mulig måte, og med tiden fikk det også ansvaret med å planlegge […]

På 1800-tallet hadde kirkene i Bergen en forholdsvis selvstendig stilling, med egne inntekter fra jordegods, kapital, avgifter med videre, og fra en kirkeskatt som ble utlignet på sognets menighetslemmer. Hver kirke hadde sin egen kirkeverge, og tilsynsmyndigheten lå hos en kirkeinspeksjon bestående av magistraten og sognepresten. På slutten av 1800-tallet ble det tatt til orde for å […]

I byer med flere kirkesogn skal det opprettes et kirkelig fellesråd. Fellesrådet skal ivareta de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og ivareta sognenes interesser i forhold til kommunen. Fellesrådet er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker. De […]

Møhlenpris skole er en barneskolesom ligger i Thormøhlensgate 25 i Bergenhus bydel. Skolen ble tatt i bruk i 1912 etter en byggeperiode på 8 måneder. Da skolen ble bygget var den velutstyrt og moderne for sin tid med 21 klasserom fordelt over 3 etasjer, inkludert loft med bl.a tegnesal og naturfagsal. I tillegg var rommet skolen lesesal, […]