Forfatterarkiv for: Åsta Vadset

Sunnmøre barneheim ble grunnlagt av Sunnmøre Indremisjon i 1908. Den gang lå barnehjemmet ved gården Indrehovden i Hovdebygda (Ørsta kommune). Beboerne var barn mellom 2 og 8 år som var foreldreløse, født utenfor ekteskap eller kom fra hjem som ikke hadde mulighet for å ta seg av dem. Barna kunne bo der til de var konfirmert. I […]


Skrevet av

På 1600- og 1700-tallet var det vanlig at et bilbrev dokumenterte panterett i et skip som var under bygging. Bilbrevet ble utstedt til en person som hadde bidratt med penger til byggingen av skipet. Formålet var å gi sikkerhet for investeringen. I senere tid brukes bilbrev om en attest – skipsbyggingsattest – utstedt på tro og […]


Skrevet av

Fra april 1944 til sommeren 1945 ble mellom 7000 og 8000 bergensbarn evakuerte til privatpersoner og feriekolonier i ulike deler av Sør-Norge. 400 barn fra Bergen og Voss ble også sendt til Sverige (Gøteborg). Under okkupasjonen var det Bergens Menighetspleie og Bergens Røde Kors Barnehjelp som stod for evakuering av barn fra Bergen. Evakueringer ble […]


Skrevet av

Barnehjemmet Anna Jebsens Minde ble stiftet i Bergen i 1866. Initiativet kom fra borgerskapets kvinner, blant annet Anna Jebsen – konen til konsul Peder Jebsen som forærte en eiendom til barnehjemmet. Selve etableringen var et samarbeid mellom kirken, fremtredende embetsmenn og velstående kjøpmenn. I statuttene fra 1871 står det at pikebarn har fortrinnsrett foran guttebarn. […]


Skrevet av

Ungdomssenteret i Biskopshavn Menighet i Åsane etablerte institusjonen i 1972. Stiftelsen Sætregården stod for videre drift. I starten ble institusjonen drevet som fritidssted, senere som barnehjem. Beboerne ved institusjonen var for det meste gutter mellom 12 og 16 år. Institusjonen lå på Sætre i Åsane. Sætregården Ungdoms- og Ridesenter ble lagt ned i 1986. Bergen Byarkiv har […]


Skrevet av

Skolen ble opprettet på Sletner gård i Eidsberg kommune i 1900 under navnet Sletner skolehjem. Da hjemmet ble flyttet til Øvre Rogneby gård på Østre Toten i 1913, endret det navn til Toten skolehjem. I årene 1951-1977 var navnet Toten offentlige skole, i 1977-1992 Rogneby skole, og i 1992-1999 Rogneby kompetansesenter. Til 1992 fungerte skolen som […]


Skrevet av

Tidligere Bastøy offentlige skole, som i 1953 skiftet navn til Foldin offentlige verneskole. Samme år tok Sosialdepartementet over driftsansvaret. Skolen hadde felles styre med Bærum skolehjem. Foldin offentlige verneskole nedlagt i 1970. (Sosialdepartementet drev Statens Vernehjem, Bastøy i anlegget fra 1970 – 1983. Dette var et vernehjem for alkoholikere. I 1984 opprettet Justisdepartementet Bastøy kretsfengsel i […]


Skrevet av

Tidligere Bastøy skolehjem. I henhold til Lov av 23.november 1951 om spesialskoler skulle ordet skolehjem fjernes fra offentlig språkbruk, og navnet på institusjonen ble endret til Bastøy offentlige skole. Fra 1953: Foldin offentlige verneskole. Arkivet etter Bastøy offentlige skole befinner seg ved Riksarkivet. Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det […]


Skrevet av

Den norske stat kjøpte øya Bastøy i Oslofjorden i 1898 etter vedtak om å bygge skolehjem. (Opprettelsen var en direkte følge av «Vergerådsloven» av 6. juni 1896). Institusjonen ble opprettet som skolehjem for «forsømte» gutter med tilpasningsvansker. Da institusjonen åpnet for beboere i 1902, lå den direkte under Kirke og Undervisningsdepartementet. Fra 1941 kom den […]


Skrevet av

Hordaland fylkeskommune fikk i 1930 gavebrev fra styret for Christian Michelsens dødsbo på eiendommene Mobergslien og Indre Thuen i Os. Eiendommene hadde fra 1916 blitt brukt som Christian Michelsens sommersted. Barnehjemmet ble åpnet 7. juni 1931 og var ment for tuberkulosetruede/smittede barn i Hordaland. Andre barn bodde også ved institusjonen. Barnehjemmet gikk også under navnet […]


Skrevet av

Den danske kordegnen Hans Christian Kofoed etablerte den første Kofoedskole i København i 1928 for å hjelpe arbeidsløse unge menn. Etter initiativ fra Rotaryklubbene ble en Kofoedskole også etablert i Oslo i 1957. Høsten 1961 ble Bergens Kofoedskole opprettet – og den første beboeren flyttet inn 9.februar 1962. Skolen lå i Hans Holmboesgate 13 og hadde […]


Skrevet av

Toten skolehjem ble opprettet på Sletner gård i Eidsberg kommune i 1900 under navnet Sletner skolehjem. Da hjemmet ble flyttet til Øvre Rogneby gård på Østre Toten i 1913, endret det navn til Toten skolehjem. I årene 1951-1977 var navnet Toten offentlige skole, i 1977-1992 Rogneby skole, og i 1992-1999 Rogneby kompetansesenter. Til 1992 fungerte […]


Skrevet av

I 1960 ble det etablert statlig spesialskole for videregående trinn/ yrkesskole for ungdom over 16 år i Falstad skolehjems tidligere anlegg på Ekne i Levanger. Elevene kom særlig fra Sør-Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal. Skolen ble nedlagt i 1992. Anlegget huset også Eknetun skole for barneskoleelever med lærevansker, senere Eknetun skole for evneveike. Denne […]


Skrevet av

Fra 1895 ble det på gården Falstad Nedre i Ekne i Levanger, drevet en oppdragelsesanstalt for «vanartede gutter fra Trondhjemsområdet». Staten overtok driften av institusjonen i 1900, og stedet ble godkjent som skolehjem for gutter med adferdsvansker. På 1920-tallet ble også en yrkesskole for unge forbrytere etablert ved institusjonen. Fra 1930 tok skolehjemmet bare inn […]


Skrevet av

Absalon Pederssøn Beyer (1528‑75) var lektor og prest i Bergen. Hans dagbokopptegnelser 1552‑72 gir viktige glimt av dagligliv og kulturliv i byen. Ved Bergen Byarkiv finnes en avskrift fra ca. 16‑1700 tallet i De eligerte menns arkiv (A-0527:Ic:2).  Originalmanuskriptet er i den Thottske samling i Det Kongelige Bibliotek i København. Manuskriptet er trykt i flere utgaver, […]


Skrevet av

Med matoppskrifter menes her en beskrivelse av hvordan man tilbereder ulike matretter. Matoppskrifter finner man hovedsaklig i arkiver etter skoler, som har hatt matlagning som en del av undervisningen, og i arkiver etter privatpersoner og institusjoner. Hos oss har vi oppskrifter i arkivet etter Bergen Kokk- og Stuert skole (A-2380), Bergen kommunale husmorskole (A-2849), en nydelig liten kokebok […]


Skrevet av

Med menyer menes her «fortegnelse over de retter (og viner) som et måltid er sammensatt av». Menyer blir gjerne satt opp i forbindelse med spesielle arrangementer. Vi har menyer fra ulike kommunale arrangementer, som kongemiddager eller lunsjer for celebre gjester på besøk i Bergen. Slike finnes i arkivene etter f.eks. «Mottakelseskomiteen for Roald Amundsen» (A-0465) – fra 1926 […]


Skrevet av

Borgerbrev ble utstedt av byens myndigheter som bevis på at borgerbrevets eier hadde fått borgerskap i byen. Dette skjedde etter at den nye borgeren hadde avlagt ed til kongen og byens myndigheter, dvs. byrådet – senere magistraten – og betalt en avgift til bykassen. Vedkommende ble samtidig registrert i byens protokoll (i Bergen i borgerboken). […]


Skrevet av