Forfatterarkiv for: Birger Haugdal

Bergenseren J. C. Troye tok i 1894 initiativ til å starte fergetrafikk over Vågen i Bergen. Bergen Elektriske Færgeselskap a/s ble etablert, og etter ide og mønster fra tyske elve- og havnebåter, ble det produsert fire små ferger. Første ferge ble satt i drift 1. august 1894. Til sammen gikk de fire små fergene på […]


Skrevet av

Begrepene rottekrig, rotteutrydding og rottebekjempelse brukes alle om det offentliges arbeid for å bekjempe rotteplagen og utrydde rottene. I Bergen har sunnhetskommisjonen, senere helserådets miljøhygieniske kontor og nå Næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern vært drivkraften for dette arbeidet. Gjennom Bergen sunnhetskommisjon (senere helserådet) sine årlige beretninger kan vi følge utviklingen i kommunens arbeid med rotteutryddingen, vi […]


Skrevet av

  Hausmønstringa ble arrangert i Ytre Arna i perioden 5. – 20 august 1961, og var en stor messe som favnet om handel, kulturaktiviteter og underholdning. I tillegg til tivoli, servering og salgsstander ble det avholdt forskjellige typer arrangement som gudstjenester og religiøse møter, omvisning på A/S Arne Fabrikker, film- og teaterframvisning, fotballkamper, mannequin-oppvisning og ulike […]


Skrevet av

Ordningen med kommunalt ansatte husmorvikarer ble igangsatt like etter 2. verdenskrig. Husmorvikarene skulle avlaste småbarnsfamilier i de tilfellene der kona/husmora på grunn av fødsel, sjukdom eller av andre årsaker ikke lenger kunne utføre de daglige gjøremål. Arbeidet var særlig knyttet til stell og omsorg for barn, matlaging og rengjøring. Husmorvikarsaken ble fremmet av Norges Husmorforbund, som ivret for at vikarene […]


Skrevet av

Med bygdeveger menes mindre lokale vegstrekninger og broer som kommunen har ansvar for. Planlegging, bygging og vedlikehold av veger og broer i Norge er tradisjonelt blitt fordelt mellom de ulike forvaltningsnivåene kommuner, fylket og stat. Fram til 1837 ble bygging av bygdeveier besluttet av amtmannen i samarbeid med bøndene. Fra 1837 ble det formannskapet og […]


Skrevet av