Forfatterarkiv for: Birte Kristin Falk

I 1977 ble det nedsatt et statlig utvalg til å vurdere nærmere de største norske byenes strukturelle problemer. Det ble påvist nødvendigheten av store fornyelsesoppgaver og Departementet gikk således inn i et samarbeid med de tre største byene i Norge. «Prøveprosjekt for byfornyelse i de tre største byene: Oslo, Bergen og Trondheim» som forsøket ble […]


Skrevet av

På slutten av 1800-tallet vokste det fram et prekært behov for boliger i Bergen, og på Møhlenpris ble det reist en rekke nybygg. Det er denne utbyggingsperioden med sine skorsteinshus som dominerer boligmassen på Møhlenpris. I 1980 satte Institutt for Byfornying A/S, Bergen (IBB) i gang et større utbedringsprosjekt i området. På den tiden var […]


Skrevet av

Bergens Saneringsinstitutt ble i november 1961 opprettet som et aksjeselskap der Bergen kommune tegnet 51 % av aksjekapitalen. Den øvrige delen av aksjene kunne tegnes av enkeltpersoner og institusjoner. Formålet med instituttet skulle være å få redusert det enorme boligunderskuddet i Bergen og således utrede nødvendigheten av sanering. En skiller mellom punktsanering og strøksanering. Ved […]


Skrevet av

Etter initiativ fra direktør Fritz C. Rieber ved et foredrag i Bergens Handelsforening 16. februar 1960 om «Betraktninger om utfylling av en mindre del av Store Lungegårdsvann eventuelt kombinert med saneringstiltak», ble det ved utgangen av 1960 av Bergen Kommune og Bergen Handelskammer oppnevnt representanter til et fellseutvalg med oppdrag «å undersøke og utrede spørsmålet […]


Skrevet av

Den 7. november 1975 skiftet Bergens Saneringsinstitutt navn til Institutt for Byfornying A/S, Bergen og fokuset ble i større grad rettet mot rehabilitering og modernisering. Navneskiftet var i tråd med Stortingets endring av loven om sanering i tettbygde strøk, til lov om fornyelse av tettbygde strøk. Byfornying skulle gjennomføres, enten som til da ved totalfornying i […]


Skrevet av

Kommunale boligselskaper er selskaper som bygde og drev eiendommer i ren kommunal regi. I 1938 besluttet kommunen at det skulle stiftes et boligselskap som skulle stå for den kommunale boligbyggingen, og i 1939 ble A/S Blekenberg Boligselskap stiftet. Bergen kommune ble hovedaksjonær med 100 aksjer og 25 aksjer ble fordelt mellom Bergen Sparebank og Æolus […]


Skrevet av

Den 7. november 1975 skiftet Bergens Saneringsinstitutt navn til Institutt for Byfornying A/S, Bergen og fokuset ble i større grad rettet mot rehabilitering og modernisering. Navnskiftet var i tråd med Stortingets endring av loven om sanering i tettbygde strøk, til lov om fornyelse av tettbygde strøk. Byfornying skulle gjennomføres, enten som til da ved totalfornying […]


Skrevet av

Fjellsiden Nord var det første rehabiliteringsprosjektet som ble satt i gang i regi av det nye Institutt for Byfornying A/S. Tre av de fire områdene var i utgangspunktet strøk som var utredet med tanke på sanering, men som nå ble satt nytt fokus på gjennom modernisering og rehabilitering. De fire rehabiliteringsstrøkene på Fjellsiden strakte seg […]


Skrevet av

Stølen, Ladegården og Rothaugen er  gamle boligområder der den eldste delen av området er bygget rundt den gamle postvegen fra Bergen til Trondheim (Ladegårdsgaten). Bebyggelsen der er preget av små trehus, mens hovedtyngden av bebyggelsen i resten av området er «skorsteinshus» fra perioden 1890-1900. Da byfornyingsprosjektet i regi av Institutt for Byfornying A/S, Bergen startet […]


Skrevet av