Forfatterarkiv for: Bjarne Medby

Anleggsseksjonen ble etablert da kommunene Arna, Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane ble slått sammen i 1972. Seksjonen fikk ansvar for prosjektering, anlegg, drift og vedlikehold av den nye storkommunens vei-, vann- og kloakkanlegg. Dette innebar at veivesenet og vann- og kloakkvesenet i tidligere Bergen by opphørte. Det samme gjaldt for ingeniørkontorene i de øvrige kommunene. Oddvin […]


Skrevet av

Teknisk utvalg var det folkevalgte organet med ansvar for driften av Anleggsseksjonen i perioden fra kommunesammenslutningen 1972, til og med omorganiseringen av Bergen kommune i 1984. Ifølge forskriften (se vedlegg) skulle Teknisk utvalg forvalte rammebevilgningene som var fastsatt av bystyret. Utvalget hadde også myndighet til å fastsette avgifter og vederlag for vei, vann og kloakk. Materialet fra Teknisk utvalg […]


Skrevet av

Byombudet i Bergen er bystyrets uavhengige kontrollorgan for hele den kommunale forvaltning. Ombudet arbeider for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere. Ifølge instruksene vedtatt i bystyret skal Byombudet […]


Skrevet av

Eldreombudet ble vedtatt opprettet som en prøveordning av bystyret i Bergen i 1997. Etableringen av ombudet var et krav fra Pensjonistpartiets representant for være med på å danne flertallskoalisjon. Formålet var å danne et uavhengig kontrollorgan som på vegne av bystyret skulle arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot […]


Skrevet av

Ombud for barn og unge i Bergen kummune ble vedtatt opprettet av bystyret i 1999. Stillingen var etablert som en prøveordning og gjaldt for en periode på to år. Ombudet  skulle fungere som et kontrollorgan for bystyret og hadde instruks om å fremme barn og unges interesser, rettmessige behov og krav overfor den kommunale forvaltningen. Etter prøveperioden ble […]


Skrevet av