Forfatterarkiv for: Marit Haugland

  Fram til 1912 fungerte Bergen kommunale sykehus på Engen som akuttmottak for skadde og akutt syke. I 1912 flyttet det kommunale sykehuset til Årstad (Haukeland sykehus), og det ble nødvendig å etablere et nytt tilbud til akutt skadde og syke i sentrum. Den  9. januar 1917 avga magistraten følgende innstilling til bystyret: «Under 26de […]


Skrevet av

Rå ungdomsskole ligger i Ytrebygda bydel i Bergen. Adressen er Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal. Skolen er tegnet av arkitekt Øyvind Lien og sto ferdig i 1961. Etter vedtak i Fana herredsstyre den 08.12.1958 ble det satt ned en plannemnd for å utrede behov og romplan for en ny realskole på Rå som avlastning for Fana Høgre skole […]


Skrevet av

Bergens guttehjem, Garnes ble opprettet som stiftelse den 04.11.1878. Som så mange andre stiftelser gitt av private givere, hadde den en ideell målsetting. Tiltaket hadde sitt utgangpunkt i foreningen «Enkens skjerv» som bestod av kvinner og menn som i 1870-årene møttes til «Guds ords læsning og betraktninger og bøn». Formålet med foreningen var først og fremst å hjelpe fattige […]


Skrevet av

Fødselstidspunkt er betegnelsen for det klokkeslett man er født. Opplysningene brukes for det meste til fremstilling av horoskoper, men kan også ha andre viktige betydninger for den det gjelder. Fødselstidspunktet er en av opplysningene i fødselsmeldingen som jordmor fyller ut når en fødsel er overstått. Fødselsmeldingen ble sendt til helseansvarlige i vedkommende kommune. I Bergen […]


Skrevet av

Å få klarlagt hvem far er kan være viktig i mange sammenhenger. I første rekke er det viktig for å få fastsatt foreldreansvar og bidragsforpliktelsen overfor et barn, se Bidragsfogd. Men det er ikke bare i forbindelse med bidragsfastsettelse det er viktig å fastslå et farskap. Dette er også viktig i forbindelse med dødsfall og arvesaker. Det er ikke […]


Skrevet av

Med bidragsinnkreving menes gjerne innkreving av barnebidrag. Bidraget er som oftest fastsatt av det offentlige gjennom bidragsfogden (nå Trygdekontorene, NAV) og utbetales til den av foreldrene som har hovedomsorgen. Den som betaler er bidragspliktig, den som mottar er bidragsberettiget. Den vanligste måten å betale bidrag på er at Staten forskotterer det til en hver tid gjeldende bidragsbeløp til bidragsmottaker. […]


Skrevet av

Skiftesaker hører inn under sorenskriver/byskriver og finnes i arkivene etter disse instansene ved Statsarkivet i Bergen.  Men i forbindelse med skifte er det noen ganger nødvendig å gjøre undersøkelser omkring antall barn avdøde hadde. Skifteretten spør derfor ofte etter farskapserklæring eller domsslutning i alle saker der det er mulighet for at en avdød kan ha arveberettigede særkullsbarn.  Se […]


Skrevet av

En klasseliste kan være en fortegnelse over hvilke elever som er satt opp i samme klasse. Klasselistene blir ofte satt opp av den enkelte skole i forbindelse med planlegging av undervisningen. Klasseliste blir også brukt som betegnelse på en sladdet kopi av klasseprotokollen eller karakterprotokollen. Klasselister blir som oftest etterspurt i forbindelse med klassefester eller ved […]


Skrevet av

Klasseprotokoller er et register hvor elevene ved en skole er oppført klasse for klasse. Den kalles også klassedagbok. Se også emneordet Klasselister. Klasseprotokoller finnes i de enkelte skolearkivene som er avlevert til Byarkivet. Se temaordet Skole. Klasseprotokollen føres for hver klasse og inneholder opplysninger om elevens navn og fødselsdato, foreldre eller foresattes navn og bopel. I klasseprotokollen føres alle […]


Skrevet av

Hva Tannlegejournaler – eller tannlegekort – fra de kommunale skoletannklinikkene i og rundt Bergen er avlevert til Bergen byarkiv. Det er god dokumentasjon for elever født før 1965. Tannklinikken for skolebarn ble åpnet den 07.10.1912 på Nygård skole. Den fungerte fram til 1984 og sørget for at skolebarn fikk frivillig gratis tannpleie. Ideen kom opprinnelig […]


Skrevet av

Dødsmeldinger – også kalt dødemeldinger – er betegnelse for den meldingen som enten privat lege eller legen ved et sykehus skriver ut når en person er død. Dødsmeldingene er egne trykte formularer og danner grunnlaget for dødsmeldingsregistrene. Gjaldt det dødfødte barn var det jordmor som sendte dødsmelding. Dødsmeldinger – sammen med fødselsmeldinger – har vært […]


Skrevet av

Laksevåg sognestyre behandlet 02.10.1914 et tilbud fra kjøpmann Jacob Larsen, «..om å skjenke endel av sin eiendom Kringsjå til kommunen til et barnehjem.»  I tilbudet het det at «hjemmet skulle være for foreldreløse barn eller barn fra hjem som er således beskaffen at de ikke har det godt…».  Sitatet er hentet fra en oppsummering om barnhjemmets historie, funnet i […]


Skrevet av

Vitnemål er den bekreftelsen som en elev får tildelt etter bestått eksamen etter endt skolegang. Vitnemålet skrives ut av den enkelte undervisningsinstitusjon på grunnlag av sine eksamensprotokoller. Signaturen bekrefter at karakterene er i overensstemmelse med elevens kunnskaper og prestasjoner. Byarkivet har ingen vitnemål, de er utdelt til de enkelte elevene. Vi kan heller ikke skrive ut et nytt […]


Skrevet av

Jordmorprotokoller er betegnelsen på de protokollene som jordmødre fører i forbindelse med fødsler. Se også fødejournaler. Jordmorprotokollene finnes i de ulike helserådsarkivene, samt i arkivet etter Sandviken sykehus (Lasarettet). Se under Lister. Fra 1901 er protokollen ført etter et lovbestemt skjema. Protokollene inneholder opplysninger om fødselsdato, den fødendes alder, sivile stand og helse og antall tidligere fødsler, […]


Skrevet av

Riktignok har samfunnet forandret seg så mange måter, men en ting som alltid har vært aktuelt og er det fremdeles, er arveforhold. Det er vel få spørsmål som i større grad har hatt innvirkning på familieforhold og  vennskap enn nettopp arvestrid. Her har Overformynderiet kommet inn opp gjennom tidene, til glede for noen og forbitrelse for […]


Skrevet av

Fødejournalen er den fødende sin pasientjournal og inneholder opplysninger som er av stor helsemessig betydning for mor og barn under og umiddelbart etter fødselen. Se også jordmorprotokoller. Ved byarkivet finnes det fødejournaler fra det tidligere Lasarettet i Sandviken (Sandviken sykehus) fram til 1968 Lasarettet i Sandviken (Ladegårdsgaten 65) ble reist i 1890 med Schak Bull som arkitekt. Sykehuset ble opprinnelig […]


Skrevet av

Elevmappene inneholder informasjon som omhandler en enkelt elev sin skolegang. Det er ikke vanlig at det opprettes elevmappe for alle elever, men det skal opprettes mappe dersom det er behov for det. Elevmapper finnes i arkivene etter de enkelte skolene. Det kan også finnes elevmapper i skoleadministrasjonens arkiv. Hvis eleven har gått på flere skoler, kan det […]


Skrevet av

Den kommunale Bidragsfogden sørget for innkreving av økonomiske bidrag til eneforsørger eller fraskilt ektefelle med barn, bidragsinnkrevning. Bidraget er som oftest fastsatt av det offentlige, og utbetales til den av foreldrene som har hovedomsorgen. Den som betaler er bidragspliktig, den som mottar er bidragsberettiget. Inntil 1992 var bidragsfogden under kommunal administrasjon. Etter den tid er […]


Skrevet av

Barnehage er en betegnelse for institusjon som tilbyr barn i alderen 0 – 6 år et pedagogisk tilbud med profesjonelt utdannete førskolelærere. Bergen fikk sin første daginstitusjon for barn i 1841; Bergens Barneasyl, som de første årene holdt til i Latinskolens bygning i Lille Øvregate. Driftsformen var en stiftelse som mottok økonomiske midler og gaver fra private givere. Opprettelsen av […]


Skrevet av