Forfatterarkiv for: Mona Nielsen

Statisk beregning fra Torvalmenning nr.13. Statiske beregninger utarbeides som en del av en byggemelding og er utregninger av de spenn og trykk som virker i en bygning. Statiske beregninger er som regel ledsaget av konstruksjonstegninger og armeringstegninger. Statiske beregninger kan finnes i flere ulike arkiver. I arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) er det en […]


Skrevet av

Våkendalen er et dalføre som går fra Svartediket til Tarlebøvatnet. Her lå tidligere gårdene Tarlebø, Kobbeltveit, Hardbakke og Garmannslund med til sammen 13 ulike bruk. Omgangsskole ble innført i Årstad i 1810 og noen uker hver vår og høst kom skolelæreren til Våkendalen for å holde undervisning. Undervisningen gikk på omgang i stuene på gårdene […]


Skrevet av

På begynnelsen av 1900-tallet begynte Bergen kommune å engasjere seg i sosial boligbygging. Dette skjedde først i form av lånegarantier, billige tomter, gratis tilretteleggig av tomter til private byggeselskaper, senere i form av direkte kommunal boligbygging. Mye av byggeaktiviteten skjedde i Årstad, hvor kommunen hadde ervervet en del tomtearealer. Se artikkelen Kommunale bygninger. Med det […]


Skrevet av

Den kommunale bygningadministrasjonen i Bergen ble opprettet i 1830, og i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) vil en kunne finne opplysninger om byggeår for hus reist etter 1830, samt byggemeldte forandringsarbeider på eldre hus, utført etter dette årstallet. Denne gjennomgangen tar for seg hvordan en kan finne byggeår for et hus i Bergen, reist […]


Skrevet av

Fortegnelse over utstedte ildstedsattester i Bergen tidsrommet 1. april – 1. juli 1873. Fra Stadskonduktørens kopibok. En ferdigattest er et dokument fra bygningskontrollen om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldene vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes kontroll med nybygget er avsluttet. Ferdigattester forteller altså både om alderen på en bygning og […]


Skrevet av

Byggemeldingsskjema fra 1918, hentet fra byggesaksmappen for Edvard Griegsvei 18 i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen. En byggemelding er en søknad om byggetillatelse som må behandles og godkjennes av bygningsrådet, eller tidligere bygningskommisjonen/stadskonduktøren, før nærmere fastsatte byggearbeider settes i gang. Se også byggesaksmapper, bygningstegninger, bygningskommuner, ferdigattester, situasjonskart,  byggemeldinger – havneområder. Byggemeldinger for hus i de […]


Skrevet av

Selvbyggerkolonien på Nymark ble bygd ut i fire etapper mellom 1924-29 og er det største småhusområdet i Bergen fra 1920-årene. Det er også et fremstående eksempel på tidens «hagebybebyggelse». Utbyggingen skjedde etter det såkalte selvbyggersystemet. Husene ble oppført halvferdig av kommunen, og ferdigstilt av de enkelte huseierne. Målet var å få ned prisene slik at at alle skulle […]


Skrevet av

Kvinneorganisasjonen Brød og roser ble etablert i Oslo i 1976 etter initiativ fra en gruppe kvinner som hadde brutt ut av Kvinnefronten. Kvinnene var uenige med både det politiske innholdet og organisasjonsstrukturen i Kvinnefronten og ønsket å skape en radikal, men uavhengig organisasjon med en flat struktur. Det ble derfor vedtatt at organisasjonen ikke skulle […]


Skrevet av

En grunnmåling eller «grundemåling» er en oppmåling av en en eiendommen som viser størrelsen på eiendommen. Grunnmålinger ble brukt som utgangspunkt for utregning av grunnleie. I følge en kongelig forordning fra 1700 skulle ingen eiendom skifte eier eller endres uten at det fantes et bekreftet grunnmålingsbrev. For å få utarbeidet en grunnmåling måtte eieren henvende […]


Skrevet av

Fra forhandlingsprotokollen for Fløens og Solheimsvikens bygningskommune i 1913. Den tidlige bygningslovgivningen tok først og fremst sikte på å regulere byggevirksomheten i og omkring byene, men fra siste halvdel av 1800-tallet ble det i bynære og tettbygde strøk på landet opprettet en del særskilte bygningskommuner der bygningsloven ble gjort gjeldene. Slike bygningskommer ble først og fremst opprettet […]


Skrevet av

  Med matrikkel menes her et offentlig register over grunneiendommer (eiendomsregister).  I Bergen ble det fra 1887 og hvert tiår frem til 1969 gitt ut trykte matrikler over eiendommene i byen.  Matriklene er basert på gatenavn og husnummer og inneholder opplysninger om eiers eller brukers navn, areal, branntakst og skattetakst. Matriklene er slik en viktig […]


Skrevet av

Bygningstegninger eller arkitekttegninger er tekniske beskrivelser av byggverk i plan, snitt, fasader og detaljer, samt perspektiv. Med bygningstegninger menes her først og fremst tegningskopier som har inngått som en av del av den kommunale saksbehandlingen, f.eks. i en byggesak e.l., se Byggesaksmapper og Byggemelding.  Se også Statiske beregninger. For originale arkitekttegninger se Arkitekttegninger. For oppmålingstegninger se […]


Skrevet av

Welanderhjemmet ble opprettet av Bergen kommune i 1919 som et forpleiningshjem for syfilitiske barn. Det var da blitt etablert lignende hjem flere andre steder i landet, bl.a. i Kristiania. Hjemmene hadde navn etter den svenske legen og filantropen Edvard Vilhelm Welander (1846-1917) som stod bak opprettelsen av flere slike hjem i Skandinavia. Opphold ved mindre pleiehjem ble ansett som […]


Skrevet av

Solgården barnehjem var i drift i perioden 1908-89 og var eid og drevet av Frelsesarmeen. Solgården var opprinnelig et barneherberge og beregnet på kortvarige opphold. Det gikk også under tilnavnet «Slummen». Opprinnelig var institusjonen lokalisert i tre forskjellige trehus i Skottegaten 14, 16 og 18. Disse husene ble revet i 1930 og et nytt ble reist […]


Skrevet av

Bergen Mødrehjem kom i drift våren 1904 og var et tilbud til gravide, hjemløse kvinner. Her kunne kvinnene bo de siste månedene av svangerskapet og så lenge de ammet barna sine. Mødrehjemmet leide en leilighet med åtte værelser i Nygårdsgaten 46, og hadde plass til 10-12 mødre med barn. Hjemmet var en privat institusjon og driften ble finansiert gjennom ulike private […]


Skrevet av

Den private foreningen «Småbarnstuen», eller «Småbarns sommerstue» som den også ble kalt, ble opprettet i 1929 og arbeidet for å «skaffe gratis sommeropphold på landet for svake barn under skolepliktig alder». Foreningen åpnet først en feriekoloni i Mathopen med plass til 20 barn. I 1939 fikk «Småbarnstuen» leie en del av Lønningen gård til feriekolonivirksomhet og gikk etter hvert over til […]


Skrevet av

Ungdomshjemmet «Solstreif» ble opprettet i 1964 som en privat institusjon. Institiusjonen lå i Herman Gransvei 1 på Laksevåg og tok i mot ungdommer mellom 13-18 år. Oppholdet kunne forlenges til ungdommene var 21 år. Hjemmet hadde plass til inntil 9 beboere, men i perioder var belegget vesentlig lavere. Bergen kommune overtok driften i 1971 og navnet ble endret til Bergen kommunale ungdomshjem. […]


Skrevet av

Akuttmottak for ungdom ble opprettet av Hordaland Fylkeskommune i 1987 og holder til i Kalfarveien 83 i Bergen. Institusjonen tilbyr kortidsopphold for vanskeligstilte ungdommer i alderen 13-18 år og har seks plasser. Gjennomsnittlig opphold er mellom en og to måneder. Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkiv etter akuttmottaket. Arkivet til institusjonen er oppbevart ved institusjonen og ved Fylkesarkivet i Vestland. Barnevernet […]


Skrevet av

Barnehjemmet Lønningen eller Bergen kommunale barnehjem, Lønningen har sitt utspring i opptagelseshjemmet i Corps de Garde på Klosteret. Dette ble opprettet av Bergen kommune i 1913 som et midlertidig oppholdssted for barn som skulle plasseres bort til pleieforeldre. Hjemmet ble tatt i bruk både av fattigvesenet og sunnhetsvesenet og hadde plass til 15 barn. Snart ble hjemmet […]


Skrevet av