Forfatterarkiv for: Mona Nilsen og Ragnhild Botheim

Med havnekart menes her kart over Bergen havnedistrikt. Kart er en sterkt forminsket og forenklet plan avbildning av en del av jordoverflaten. Havnekart er såkalte tematiske kart som er konsentrert om spesielle forhold. En instruks for havneinspektøren datert 9. august 1823 påbød at det skulle lages tegninger av «Kjøbstædshavne og fyr-Indretninger» i to eksemplarer, ett til inspektøren […]


Skrevet av

Med skipsanløp menes her ankomst av skip ved Bergen havnedistrikt. Havnedistriktet, Bergen havn, har til stadighet blitt utvidet. I dag omfatter havnedistriktet sjøområdet til Bergen og Omland Havnevesens medlemskommunener. Opplysninger om skipsanløp ved havnedistriktet finnes i arkivene etter Havnefogden (A-0742) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563). Arkivene går tilbake til 1735, men det er først fra 1873 en finner kronologisk […]


Skrevet av