Forfatterarkiv for: Nina Klæboe

Byggesak var et egenutviklet datasystem for saksbehandling av byggesaker i Bergen kommune. Innsynsmodulen for Byggesak inneholder data som er registrert i perioden 1981 til 1998, men med ajourføringsdatoer helt frem til mars 2000. Byggesaksystemet ble erstattet av BKSAK – kommunens saksbehandlingssystem. Dataene fra Byggesak er søkbare i byarkivets Innsynsløsning via kommunens intranett. Byggesak inneholder 79.126 saker. Data fra åtte ulike tabeller knyttes sammen via saksnummer. Byggesaksmodulen i […]


Skrevet av

NLP  -Bergen kommunes lønn- og personalsystem var i bruk i perioden 1.mai 1999  til  1.mars 2011. Systemet var utviklet av AS EDB og ble driftet fra maskin på Hamar. Bergen kommune hadde ikke egen driftstilgang til databasen, kun tilgang for ansatte som arbeidet med lønn og personal. Nytt lønnsystem ERP fra AS EDB ble tatt i bruk i begynnelsen av 2011 via BLINK-prosjektet. […]


Skrevet av

BKØ – Bergen Kommunes Økonomisystem var et egenutviklet datasystem fra 1980-årene. Det ble revidert og tilpasset nye krav etter behov. Først i mai 2004 ble BKØ erstattet av Agresso-økonomi. Hver kommunal avdeling hadde sin egen BKØ-database, samt en base for hvert regnskapsår. De ulike kommunale avdelingene har data fra ulike perioder, noe som også skyldes sammenslåinger og endringer i […]


Skrevet av

Royal lønn er Bergen kommunes lønnsystem i perioden 1990  til 1.mai 1999 da NLP ble tatt i bruk. Systemets opprinnelig navn Danalønn ble endret til Royal lønn i løpet av bruksperioden. Data fra Royal lønn ble i 2003 overført til en innsynsløsning utarbeidet av firmaet Webstep på oppdrag fra Bergen Byarkiv. Denne løsningen var tilgjengelig for ansatte på Lønnskontoret via egen pålogging. Etter […]


Skrevet av

Grunnskolens Informasjon System (GIS) var et administrasjonssystem for skolene i Bergen kommune. Hver skole hadde systemet på en stasjonær PC. Administrasjonssystemet for skolene ble brukt til registrering av elever og foresatte, klassesammensetning, personale (lønn og fravær), osv. Systemet sendte jevnlig data via disketter til kommunale fellessystemer med data om personalets fravær, lønn med mer. Systemet ble tatt i bruk i 1995. Noen skoler […]


Skrevet av

Det første elektroniske saksregisteret i Bergen kommune –  Saksindeks  – var et egenutviklet datasystem for registrering og gjenfinning av saker. Dette var saker som var oppe til behandling i diverse råd, styrer, utvalg og komitéer i perioden 01.01.1978 til 31.12.1997. Systemet var forut for sin tid med søkbart datasystem alt i 1978. Disse sakene er nå søkbare i byarkivets […]


Skrevet av

BKPAIS – Bergen Kommunes Personal, Administrasjon og InformasjonsSystem var et egetutviklet datasystem i Bergen kommune. BKPAIS skulle ta vare på data om de ansatte og deres arbeidsforhold knyttet til kommunen. BKPAIS – Innsynsmodul inneholder data som ble registrert i perioden 1986 til 1999/2000. Det nye lønns- og personalsystemet NLP overtok fra 1.mai 1999. Dataene fra BKPAIS er søkbare i Byarkivets Innsynsløsning via kommunens […]


Skrevet av

Prosjektet Historisk Elektronisk Arkiv (HEA) ble igangsatt for å ta vare på og gi tilgang til innholdet i elektroniske databaser knyttet mot Bergen kommunes datasystemer frem til 2004. De fleste av disse datasystemene var lagret på den såkalte RH-maskinen (Rådhusmaskinen), en HP3000 – minimaskin. Bergen kommune hadde som strategi fra begynnelsen av 1980-tallet å utvikle […]


Skrevet av

Forløperen til Norges Husmorforbund var Hjemmenes Vel Landsforbund som på initiativ av Marie Michelet ble stiftet i 1915. De første årene var opplæring i barnstell, matlaging og arbeidsstuer for barn viktig, samt opprettelse av husmorvikarordninger. I 1933 ble navnet endret til Norges Husmorforbund og frem til 1940 var det stor aktivitet i mange nye husmorlag landet rundt. Kosthold, […]


Skrevet av

Salhus husmorlag ble startet 8. mai 1939 av aktive kvinner i lokalsamfunnet rundt tekstilfabrikken i Salhus. At bygden tidlig fikk sitt eget husmorlag, viser at kvinnene fulgte med i utviklingen av samfunnet. På første møtet tegnet 38 kvinner seg og Nanna Ebbing ble valgt til formann. Lagsarbeidet ble lagt ned våren 1941 på grunn av […]


Skrevet av