Forfatterarkiv for: Ragnhild Botheim

Artikkelen er en kort introduksjon til byens sinnssykeasyler som har sine arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv. Det er linket til mer utførlige artikler om det enkelte asyl. Dårekisten, senere Dollhuset, var en offentlig pleieinstitusjon for sinnslidende i Bergen. Det regnes opprettet fra 1736 og bestod av to rom i byfengselet i rådhuskjelleren. Imidlertid kan det se ut som om […]


Skrevet av

Obduksjon er undersøkelse av lik for å bestemme dødsårsak og for å studere sykdomsvirkninger i indre organer. Obduksjon kan også fortelle om virkningen av evt. behandling og medisinering. Således kan obduksjon bl.a. bidra til å forebygge og bekjempe sykdom og skade. Obduksjon har blitt utført i flere hundre år. I Norge kjenner en til utførte […]


Skrevet av

Oppmudring betyr oppgraving og fjerning av forurenset bunnmasse. Her er det Havnevesenets oppmudring og oppmudringorgan, Utdypningskommisjonen, som blir omtalt. Utdypningskommisjonen var en avdeling av Havnevesenetsom hadde som hovedoppgave å sørge for oppmudring av havnen. Magnus Lagabøters bylov av 1276 og Erik Magnussens retterbot om handelen i Bergen av 16. september 1282 inneholdt forbud mot kasting […]


Skrevet av

Ved epidemier ble det tidligere opprettet egne institusjoner for pleie og desinfeksjon av personer i karantene, såkalte lasaretter eller karantenestasjoner. Karantenekommisjonen i Bergen praktiserte isolasjon/karantene ved epidemier forårsaket av bl.a. kopper, tyfus, tyfoidfeber og kolera. Ved sunnhetsloven av 16. mai 1860 ble forebyggende helsearbeid definert som et kommunalt anliggende. I følge lovens § 13 skulle kommisjonen […]


Skrevet av

Kolera er en akutt diarésykdom som forårsakes av bakterien Vibrio cholerae. Kolera opptrer i epidemier. 10. desember 1848 ble det første kjente koleratilfellet i Bergen påvist. Sykdommen spredte seg raskt til fattighuset Asylet, til De sjøfarendes fattighus og Tvangsarbeidsanstalten, og deretter til fattigstrøkene på Nordnes, Nøstet og Dokken. Sykdommen rammet i stor grad arbeiderklassen bl.a. på […]


Skrevet av

Bergen Kvinneråd, stiftet mai 1903, var en paraplyorganisasjon for ideelle og humanitære kvinneorganisasjoner i byen. De fleste kvinneforeningene meldte seg inn, som Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Folkeskoles lærerinneforening, Bergen Sanitetsforening, Bergens Sedelighetsforening, Prestefruers forening, Totalavholdsforeningen, Foreningen Trengende Sjøgutters bekledning og Hjemmenes Vel. På det meste var rundt tretti foreninger medlemmer. Amalie Hanssen var kvinnerådets første formann. […]


Skrevet av

Karantene betyr å holde antatt smittebefengte skip, fartøy, institusjoner, mennesker eller dyr i isolasjon atskilt fra friske i en viss periode for å hindre spredning av sykdom. Det er skip i karantenehavner denne artikkelen omhandler. Flere store epidemier kom til Bergen sjøveien. Når det kom melding til sentrale myndigheter om smittsomme sykdommer i andre land, ble meldingene […]


Skrevet av

Reskript av 13. mai 1737 påla opprettelse av sunnhetskommisjoner i stiftsbyene. Forordning av 8. februar 1805 om karantenevesenet opprettet karantenekommisjoner i alle sjøfartsbyer «hvor Skibe fra fremmede Steder kunne ankomme». Kommisjonene skulle iverksette og administrere nødvendige tiltak ved epidemier, og var sammensatt av en magistratsperson, en lege, en tolloffiser og en sjøkyndig person.   Karantenekommisjonen praktiserte isolasjon/karantene ved […]


Skrevet av

I 1665 var England og republikken Holland i krig. Begge landene var økonomiske og politiske stormakter. Særlig handelen med asiatiske varer som sukker og krydder, bomull og silke, fargestoffer m.m. brakte rikdom. Det nederlandske ostindiakompaniet var det største av de nordvesteuropeiske handelskompaniene, mens det britiske Ostindiske kompani var det eldste og et av verdens mektigste foretak […]


Skrevet av

Grensekommisjonen i Bergen, eller «Commission til Bergens Bÿes Grændsers bestemmelse», var en kommisjon nedsatt etter kongelig befaling 30. september 1774. Den bestod i nesten 15 år frem til 1789. Kommisjon er en eldre betegnelse for lovfestede utvalg av permanent karakter, i dag er betegnelsen gjerne styre, råd eller nemnd. Bakgrunnen for Grensekommisjonens oppnevnelse, var at […]


Skrevet av

Johann Joachim Reichborn (1715-1783) var stadsbyggmester, oppmåler og karttegner i Bergen. Han virket også som arkitekt blant annet for Nykirken, Tollboden og Zander Kaaes Stiftelse. Reichborn ble født i Hamburg i 1715. Der arbeidet han som snekker. I 1757 ble han tilkalt til Bergen av stiftsamtmann Cicignon for å gjenoppbygge kirker og offentlige bygg etter bybrannen i 1756. I årene […]


Skrevet av

Artikkelen omhandler privat forpleining i det psykiske helsevesenet og som gjenspeiles i arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv. Privat forpleining er av gammel dato. I 1880-årene begynte bl.a. Bergens forsorgsvesen/fattigvesen å anbringe sinnslidende pasienter hos private for forpleining i Lindås og Radøy. Til å begynne med var det nok distriktets «egne» syke som ble forpleid privat, […]


Skrevet av

«Depot for de Ulykkelige, Forstanden berøvede Mennesker..» Dårekisten i Bergen, eller Dollhuset som det senere ble hetende, var en offentlig pleieinstitusjon for sinnslidende fra 1762 (Dollhus, fra tysk toll = gal). Den var Bergens og Nordens første institusjon av denne typen. Til sammenligning kan nevnes at Oslo fikk sin første dårekiste i 1777, Trondheim i 1780, […]


Skrevet av

Neevengården asyl/sykehus, fra 1978 Sandviken sykehus, er et offentlig psykiatrisk sykehus som ble åpnet i 1891. Sykehuset ligger i Sandviksleitet 1. Ved åpningen var asylet landets første moderne sinnssykeasyl i kommunalt eie, det vil si det første kommunale asyl som kunne likestilles de tidligere oppførte statlige asylene i landet. Før Neevengårdens oppførelse eksisterte det kun […]


Skrevet av

Dr. Martens sykehus er en avdeling for psykiatriske pasienter ved Sandviken sykehus. Opprinnelig ble sykehuset grunnlagt i 1865 av brigadelege Daniel G. Martens (1817-1898) som privatasyl for sinnslidende under navnet Møllendal asyl. Institusjonen skiftet navn i 1956 til Dr. Martens sykehus. Den 1. januar 1962 ga den daværende eier Louise Grolle Olsen (1886-1979) asylet til en […]


Skrevet av

Har du lurt på hvordan været var 17.mai i Bergen for hundre år siden? Eller på en annen spesiell dag i din egen eller byens historie? Det kan du nå få svar på bl.a. ved å se i Havnevesenets værobservasjonsprotokoller. En av de første som gjorde meteorologiske observasjoner i Bergen var rektor Fredrik C. H. […]


Skrevet av

Møllendal asyl var et privat sinnssykeasyl opprettet i 1865 av brigadelege Daniel G. Martens (1817-1898). Asylet lå i nåværende Møllendalsveien 69 ved Store Lungegårdsvann i tidligere Årstad sogn. Eiendommen er en del av gården Møllendal. Her ble det fra 1771 drevet et tracteursted, og senere et tivoli. Møllendal asyl ble bygd for å romme 56 […]


Skrevet av

Sandviken sykehus, tidligere Neevengården sykehus, er en psykiatrisk institusjon ved Haukeland Universitetssykehus. Sykehuset gir et allmennpsykiatrisk spesialisttilbud til voksne i Nord Hordaland. Institusjonen har også forsknings- og undervisningsoppgaver. Dr. Martens sykehus er en avdeling ved sykehuset.  Sykehuset ble innviet i 1891 som landets første moderne sinnssykeasyl i kommunalt eie, det vil si det første kommunale […]


Skrevet av

Sentralhjemmet Floen fra 1922, eller Pleieheimen Floen, var en gjennomgangsanstalt for privat forpleiede sinnslidende. Hjemmet lå på øya Floen i Manger på Radøy. I 1919 kjøpte Bergen kommune eiendommen (g.nr. 42/b.nr. 1) for kr. 50.000,- (Bystyrevedtak 22/09/1919). En bygning med plass til 10 pasienter oppførtes, ytterligere utvidelser ble foretatt gjentatte ganger. Hjemmet drev et eget […]


Skrevet av