Hva

1964, Husmorskolen under broen. Fotograf ukjent.
1964, Husmorskolen under broen. Fotograf ukjent.

Kommunale husmorskoler i byene hadde en sterk fremvekst fra begynnelsen på 1900-tallet og utover, til de på 1980-tallet endte opp som faglinjer ved videregående Skole. Byhusmorskolene vokste frem i kjølvannet av landhusholdningsskolene som var knyttet til behovet for opplæring av kvinner i jordbruket.

De kommunale husmorskolene vokste frem i en tid da kvinner selv sto opp og kjempet for sine rettigheter. Bedre allmenn utdannelse for kvinner var et av kravene de kjempet for. Derfor var fremveksten av husmorskolene en viktig seier.

I Bergen var det Kvindesaksforeningen, stiftet i 1884, som førte an, og i 1912 kom Bergens folkeskoles lærerindeforening på banen. Det ble sendt en henstilling til Bergen skolestyre om opprettelse av en kommunal husmorskole for unge piker i Bergen. En av begrunnelsene var at en slik skole  «vil vække interessen og styrke agtelsen for det huslige arbeide og derved føre flere ind paa dette arbeidsfelt, hvor de unge i regelen er langt bedre lønnet og mer beskyttet end for eksempel i fabrikkene» (Grindstad, J 1915 s. 589).

Bergen kommunale husmorskole ble opprettet etter et vedtak i Bergen bystyre 31. oktober 1913. Den 22. august 1914, knapt et år senere, tok det første elevkullet med 20 unge bergenserinner i bruk skolens nyervervede lokaler i Monclearhuset, Møhlenprisbakken 12. Her var husmorskolen til 1977.

Undervisningen ved skolen var gratis, men frem til 1964 betalte elevene kostpenger. Husmorskolen var populær og den fikk stadig større søkning. Behovet for mer plass meldte seg snart, og skolen fikk etterhvert disponere en større del av bygningen. Det ble stadig søkt om bevilgninger for å skaffe bedre og større lokaler «Men andre fag og yrker gikk foran. For vår største yrkesgruppe, husmødrene, ble det ikke plass til denne gangen heller» (Bergen kommunale husmorskole gjennom 50 år, 1964 s. 7). Det var i 1946.

I tillegg til dagskolen administrerte skolen fra 1920 en del kveldskurs, Aftenskolen.

Organisatorisk var husmorskolen direkte underlagt Landbruksdepartementet, senere Kirke- og Undervisningsdepartementet og fra januar 1964 var husmorskolen lagt inn under det kommunale skolestyret.

Ved kommunesammenslåingen i 1972, ble Bergen kommunale husmorskole overført fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune. Samtidig endret skolen navn til Bergen husmorskole. Den fortsatte imidlertid sin tilærelse i det gamle Monclearhuset på Møhlenpris til 1977 da det nye skolebygget på Krohnsminde ble tatt i bruk. Skolen flyttet sin virksomhet dit og ble samlokalisert med Bergen husflidskole.  Med virkning fra 01.01.1982 fikk de to skolene felles administrasjon og ble til Krohnsminde videregående skole.

Byarkivet har arkiver etter andre skoler som har hatt matlaging som del av undervisningen. Det henvises derfor til Yrkeskursene i Bergen og til temaordene Matoppskrifter og Menyer.

Hvor

Elever fra skolens tidlige år (u.d.). Fotograf ukjent.
Elever fra skolens tidlige år (u.d.). Fotograf ukjent.

Det materialet som byarkivet har mottatt etter Bergen kommunale husmorskole (A-2849) omfatter perioden fra skolens etablering i 1913 og frem til ca 1972. Noen arkivserier strekker seg videre utover på 1970-tallet.

Byarkivet mottok arkivet i 1998 sammen med arkivene etter Industriskolen (A-2850), Yrkeskursene i Bergen (A-2851) og Bergens Moralvernforening (A-2852). Avleverende instans var Hordaland fylkeskommune v/ Krohnsminde videregående skole.

Hvilke opplysninger

I arkivet finnes styreprotokoller, styrebehandlete saker, eksamensprotokoller, dagbøker, elevprotokoller, eksamens- og hjemmeoppgaver, oversikt over forbruksvarer, inventarprotokoller, regnskapsmateriale, skoleplaner, jubileumsskrift og annet materiale knyttet til skolens 25-års og 50-års jubileum, meldinger til Landbruksdepartementet (statistikk) m.m. Arkivmaterialet gir informasjon om elevene og om hvordan undervisningen var organisert.

Elevene førte regnskap over dagens måltid
Elevene førte regnskap over dagens måltid

Videre inneholder arkivet materiale som informerer om skolens personale slik som for eksempel ansettelsessaker og lønningsprotokoller, samt bilder av skolens elevkull (klassebilder og bilder av elever i aktivitet) og bilder av skolebygningen, skolens styremedlemmer og skolens personale.

Det kan presiseres at dagbøkene er en type arbeidsbøker som gir informasjon om skolens faglige innhold og hvordan skolens undervisning var strukturert. Hver dags meny er spesifisert med tilhørende matoppskrifter. Det fremkommer også hvem av elevene som laget hva. Her finnes navn på alle elevene, deres opphav, tidligere skolegang, fremmøte/fravær og karakterer de fikk ved skolen.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikkelen Skole

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er tilgjengelig v/Bergen byarkiv. Personopplysninger er klausulert i 60 år.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel.

Problemer

Lakune: Klassebilder for følgende kurs : vår 1940, høst 1940, vår 1941, vår 1945, vår 1946, vår 1947, og vår 1953.

Enkelte vol. strekker seg over mange år. Dersom siste ytterår for vol. er etter 1972 er det overført til Hordaland fylkesarkiv.

Litteraturhenvisning

 • Bergen kommunale husmorskole. Beretning. 1914/1915 – 1915/1916, i BKF 1915/1916 – 1916/1917, bilag.
 • Kommunal husmorskole i Bergen. Kommunalt tidsskrift 1 (1913/1914) s. 56-60.
 • Grindstad, J. Bergen kommunale husmorskole. I Bergen 1814-1914, b. 2 (1915), s. 589-593

Henvisningene ovenfor er hentet fra Martens, J. Litteratur om Bergen. En bibliografi. UBB. 1982. s. 248.

 • Bergen kommunale husmorskole gjennom 25 år, 1914-1939 (A-2849/X/1)
 • Bergen kommunale husmorskole 25 år. (Tidsskrift for husstell-lærerinner 1940 s. 1-3 – NTI)
 • Bergen kommunale husmorskole 50 år, 1914-1964 (A-2849/X/1)
 • Husmorskole i Bergen. Husmoderen 25, 1911 s. 175-76.
 • Bergen Bys historie b. III 1800 – 1920 s. 525 og b. IV 1920 – 1972, s. 265.
 • Bergen Byleksikon, 1999 s. 100
 • Riksarkivets skriftserie nr. 23, Riksarkivet, Oslo 2006

Opplysninger hos andre

Arkivmateriale om Husmorskolen etter 1972 (Bergen husmorskole/Krohnsminde videregående skole) finnes hos Hordaland fylkesarkiv.

Korrespondansen som ble ført mellom husmorskolene og departementet finnes i Riksarkivet. I Landbruksdepartementets trykte årsberetninger finnes sammendrag av husmorskolenes innberetninger til departementet (Riksarkivets skriftserie, nr. 23).

Lister og referanser

 • Bergen kommunale husmorskole (Husmorskolen) (A-2849). Arkivliste finnes i Byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

7 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *